พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
??ติคุโณ
วัดแคอรัญญิก
2)
อนุภทฺโท
วัดไก่จ้น
3)
รตนชโย
วัดใหญ่ชัยมงคล
4)
ขนฺติวโร
วัดโคกม่วง
5)
สุทฺธิปญฺโ?
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
6)
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
7)
โชติโก
วัดเขียนลาย
8)
สจฺจญาโณ
วัดบ้านแจ้ง
9)
วราสโภ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
10)
ปภาโต
วัดปราสาททอง
11)
ปิยธมฺโม
วัดบางซ้ายนอก
12)
วชิร?าโณ
วัดทางยาว
13)
สุวณฺณาโก
วัดนาคสโมสร
14)
ธนสมฺปตฺโต
วัดแก้วสุวรรณ
15)
อาภากโร
วัดสุธาโภชน์
16)
พรหมฺโชโต
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
17)
ธมฺมรโต
วัดท่าการ้อง
18)
ปญฺ?าธโร
วัดลาดบัวหลวง
19)
ทีฆายุโก
วัดโพธิ์แตงใต้
20)
ปิยธโร
วัดท่าดินแดง
21)
คมฺภีรปญฺโ?
วัดเทพมงคล
22)
กิตฺติวณฺโณ
วัดโคกสังข์
23)
อรุโณ
วัดลาดชิด
24)
ธมฺมวโร
วัดเปรมประชากร
25)
จนฺทโชโต
วัดมาบพระจันทร์
26)
หิตกาโม
วัดบ้านหีบ
27)
สนฺตมโน
วัดขนอนใต้
28)
ติสฺสเมธี
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
29)
สุชาโต
วัดน้อย
30)
สจฺจวโร
วัดใหม่หญ้าไทร
31)
ธมฺมวโร
วัดดอนพุทรา
32)
เขมรโต
วัดดอนพุทรา
33)
ปญฺญาวโร
วัดโขดเขมาราม
34)
ปิยสีโล
วัดใหม่
35)
ฐาตุกาโม
วัดหัวหิน
36)
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
37)
นนฺทสีโล
วัดสิงห์สุทธาวาส
38)
ญาณวีโร
วัดบางคล้า
39)
มหาวิริโย
วัดกอไผ่
40)
อานนฺโท
วัดโบสถ์(ล่าง)
41)
อมรินโท
วัดราษฎ์บำเพ็ญ
42)
ฉนฺทโก
วัดไก่จ้น
43)
ภทฺทสาโร
วัดกระแชง
44)
ปภาธโร
วัดโพธิ์ทอง
45)
คุตฺตสีโล
วัดสว่างอารมณ์
46)
ขนฺติโก
วัดช้างใหญ่
47)
ฐานธมฺโม
วัดโขดเข-มาราม
48)
อานนฺโท
วัดทรงกุศล
49)
วรปญฺโ?
วัดโบสถ์สมพรชัย
50)
สปฺปุณฺโญ
วัดหนองบัว
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4