พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
112
วันนี้
1044
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14632
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026817
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาค
2)
ฐานวโร
วัดบางเพลิง
3)
สจจฺฌาโณ
วัดบ้านแจ้ง
4)
ปภาธโร
วัดโพธิ์ทอง
5)
ฐานธมฺโม
วัดโขดเข-มาราม
6)
ฐิตสาโร
วัดเทพธาราราม
7)
ชุติปญฺโญ
วัดตลาด
8)
ชยนฺโต
วัดพระงาม
9)
ฐานวีโร
วัดบ้านแจ้ง
10)
จิรเปโม
วัดผึ่งแดด
11)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเทพอุปการาม
12)
ติกฺขวีโร
วัดเทพธาราราม
13)
วชิรมโน
วัดนนทรีย์
14)
ธชชโย
วัดทอง
15)
กตสาโร
วัดพระงาม
16)
ธีรญาโณ
วัดนาค
17)
จิตฺตโกสโล
วัดม่วง
18)
ปญฺญาทีโป
วัดสบสวรรค์
19)
จารุวณฺโณ
วัดโตนด
20)
อคฺคธมฺโม
วัดพระงาม
21)
สุนฺทโร
วัดศรีภวังค์
22)
อรุโณ
วัดโคก
23)
ชวนปญฺโญ
วัดเกาะเลิ่ง
24)
สุมโน
วัดตาลเอน
25)
จนฺทวํโส
วัดจอมเกษ
25 รายการ / 1 หน้า
1