พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
542
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10750
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดทำเลไทย
2)
ฐิตมโน
วัดขนอนใต้
3)
วราสโภ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
4)
สุเมโธ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
5)
กนฺตธมฺโม
วัดกลาง
6)
ชุตินฺธโร
วัดชุมพลนิกายาราม
7)
จิตฺตพโล
วัดกลาง
8)
ธมฺมานนฺโท
วัดพยาญาติ
9)
ปภาโส
วัดคลองพุทรา
10)
พรหมฺโชโต
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
11)
ยสชาโต
วัดบ้านสร้าง
12)
ปญฺญาธโร
วัดกลาง
13)
อติเมโธ
วัดยม
14)
ธมฺมปาโล
วัดขนอนเหนือ
15)
วราสโภ
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
16)
สนฺตมโน
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
17)
อกฺกขรญฺญู
วัดขนอนใต้
18)
ญาณเมธี
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
19)
จิตฺตสํวโร
วัดลาดระโหง
20)
อภิปญฺโญ
วัดขนอนใต้
21)
อจโล
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
22)
อคฺคปญฺโญ
วัดพยาญาติ
23)
โชติญาโณ
วัดคลองพุทธา
24)
สติมนฺโต
วัดโพธิ์
25)
สิริวณฺโณ
วัดวิเวกวายุพัด
26)
อหิงฺสโก
วัดขนอนใต้
27)
ธมฺมวโร
วัดเปรมประชากร
28)
พุทฺธนาริปุตฺโต
วัดขนอนใต้
29)
ธมฺมปาโล
วัดตลาดเกรียบ
30)
ธมฺมสาโร
วัดยม
31)
ปญฺญาวโร
วัดขนอนใต้
32)
ชุตินฺธโร
วัดตลาดเกรียบ
33)
นิมฺมโท
วัดคลองพุทรา
34)
กตปุญฺโญ
วัดกลางเกาะระกำ
35)
ชินวํโส
วัดธรรมนาวา
36)
กิตฺติโสภโณ
วัดชุมพลนิกายาราม
36 รายการ / 1 หน้า
1