พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
590
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25895
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968236
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติภทฺโท
วัดเกศแก้วบูรพา
2)
อาสโภ
วัดแม่ต้านเหนือ
3)
อาสโภ
วัดไพรสณฑ์สุนทร
4)
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
5)
กิตฺติภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
6)
คเวสโก
วัดดงซ่อม
7)
เมตฺตจิตฺโต
วัดพบพระเหนือ
8)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านเด่น
9)
อภิญฺจโร
วัดอรัญญาเขต
10)
อนาลโย
วัดท่าปุย
11)
อคฺคโชโต
วัดชนะสงคราม
12)
เตขพโล
วัดอรัญญเขต
13)
ขนฺติวโร
วัดวังตะเคียน
14)
อาภากโร
วัดเอนกสิงขร
15)
เทวธมฺโม
วัดเทพนิมิตมงคล
16)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดท่าปุยตก
17)
รตนโชโต
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
18)
จิตฺตกาโร
วัดพานิชนิรมล
19)
อชิโต
วัดสองแคว
20)
ทนฺตจิตฺโต
วัดแม่ตาว
21)
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
22)
รกฺขิตจิตฺโต
วัดวังหมัน
23)
คนฺธวํโส
วัดพระธาตุน้อย
24)
วรธมฺโม
วัดประดาง
25)
ขนติธโร
วัดอรัญญาเขต
26)
สญฺญโต
วัดบ้านปล้อง
27)
ติกฺขปญฺโญ
วัดท่านา
28)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดเอนกสิงขร
29)
จนฺทธมฺโม
วัดเชียงทอง
30)
จนฺทโก
วัดอรัญญาวาส
31)
กิตฺติธโร
วัดพระทรายงาม
32)
อกิญฺจโน
วัดท่านา
33)
ธนิสฺสโร
วัดกลางสวนดอกไม้
34)
จตฺตมโล
วัดที่พักสงฆ์วะตรีโด๊ะ
35)
ฐานธมฺโม
วัดชัยชนะสงคราม
36)
ยสินฺธโร
วัดโพธิ์งาม
37)
สีลสํวโร
วัดดอนมูล
38)
ญาณวีโร
วัดไผ่สีซอ
39)
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
40)
จารุวํโส
วัดเกาะลาน
41)
ญาณธโร
วัดวิเศษวานิช
42)
อาภาธโร
วัดแก้ววิเศษ
43)
นิภาธโร
วัดสบยม
44)
กิตฺติภทฺโท
วัดท่าปุย
45)
จนฺทวํโส
วัดสันป่าลาน
46)
ฐิตปญฺโญ
วัดวิเศษวานิช
47)
ผลญาโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
48)
จรณธมฺโม
วัดพร้าว
49)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดอัมพวัน
50)
โอภาโส
วัดท่านา
136 รายการ / 3 หน้า
1
2
3