พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1089
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18742
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961083
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2)
อาภาธโร
วัดคลองเขนง
3)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
4)
เตชวโร
วัดธรรมปัญญาราม
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดคูหาสุวรรณ
6)
ยติโก
วัดคุ้งยางใหญ่
7)
สิริธโร
วัดชัยสิทธาราม
8)
อาภทฺธโร
วัดบ้านแก่ง
9)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
10)
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
11)
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
12)
เตชปญฺโญ
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
13)
อิทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม
14)
อุทโย
วัดคูหาสุวรรณ
15)
อิทธินนฺฑวฑฺฒโน
วัดสวรรคาราม
16)
กิตติโสภโณ
วัดศรีสหกรณ์
17)
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
18)
วิสุทฺธิรํสี
วัดศรีมหาโพธิ์
19)
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำเรื่อง
20)
ทีปธมฺโม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
21)
กตกุสโล
วัดบานชื่น
22)
โสภณจิตโต
วัดบ้านคลอง
23)
ปญฺญาทีโป
วัดทุ่งมหาชัย
24)
ฐานวโร
วัดจันวนาประชากร
25)
วราสโภ
วัดวังค่า
26)
กนฺตสีโล
วัดท่าฉนวน
27)
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
28)
สุจิตฺโต
วัดทุ่งยั้งเมือง
29)
พลจิตฺโต
วัดคลองแห้ง
30)
คุณากโร
วัดดอนสัก
31)
ปรกฺกโม
วัดคลองตะเข้
32)
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
33)
ฐิตาจาโร
วัดบึง
34)
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
35)
สจฺจวโร
วัดธรรมิการาม
36)
จิตตสํวโร
วัดแม่เทินเหนือ
37)
ฐานธมฺโม
วัดขุนนาวัง
38)
สุทฺธาโส
วัดศรีมหาโพธิ์
39)
จารุธมฺโม
วัดวังแดง
40)
สิริวฑฺฒโน
วัดพึง
41)
สุธีโร
วัดคลองกระจง
42)
ฐานวีโร
วัดชัยสิทธาราม
43)
สนฺตมโน
วัดท่าวิเศษ
44)
สุมโน
วัดคุ้งวารี
45)
สุขิโต
วัดเชิงคีรี
46)
สุภทฺโท
วัดทับผึ้ง
47)
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
48)
คุณากโร
วัดคลองยอ
49)
สจฺจญาโณ
วัดศรีสำราญ
50)
สิริมงฺคโล
วัดม่อนศรีสมบูรณาราม
165 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4