พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
คุณากโร
วัดคลองยอ
2)
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
3)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
4)
ธีรปัญโญ
วัดเสาหิน
5)
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
6)
พฺรหฺมโชโต
วัดสามพวง
7)
ปญฺญาวชิโร
วัดคูหาสุวรรณ
8)
อาภทฺธโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
9)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
10)
เตชปญฺโญ
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
11)
อิทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม
12)
อุทโย
วัดคลองกระจง
13)
กิตติโสภโณ
วัดศรีสหกรณ์
14)
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
15)
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
16)
วิสุทฺธิรํสี
วัดศรีมหาโพธิ์
17)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านนา
18)
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
19)
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
20)
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำเรือง
21)
ปสุโต
วัดหนองบัว
22)
คุณากโร
วัดหนองตาโชติ
23)
สจฺจญาโณ
วัดศรีสำราญ
24)
ฐานกโร
วัดดงเดือย
25)
นรินฺโท
วัดเกตุวนาราม
26)
สมจิตฺโต
วัดเกาะไม้แดง
27)
ธมฺมปาโล
วัดวาลุการาม
28)
ถิรปญฺโญ
วัดหนองบัว
29)
พลจิตฺโต
วัดท่าทอง
30)
ชาตปญฺโญ
วัดคลองโป่ง
31)
คุณากโร
วัดดอนสัก
32)
กิตฺติคุโณ
วัดบ้านแม่น้ำ
33)
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
34)
ฐิตาจาโร
วัดบึง
35)
นรินฺโท
วัดแก่งหลวงมงคลธรรม
36)
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
37)
ฐานธมฺโม
วัดขุนนาวัง
38)
สุทฺธาโส
วัดศรีมหาโพธ์
39)
ถาวโร
วัดท่าฉนวน
40)
สุธีโร
วัดวังเงิน
41)
สนฺตมโน
วัดท่าวิเศษ
42)
สุขิโต
วัดสังฆาราม
43)
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
44)
สติสมฺปญฺโน
วัดแม่สำเหนือ
45)
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
46)
สิริมงฺคโล
วัดม่อนศรีสมบูรณาราม
47)
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
48)
ชุตินฺธโร
วัดวังเงิน
49)
อคฺคธโม
วัดนิคมศรีสำโรง
50)
ปญฺญาวโร
วัดบ้านไร่
164 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4