พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
986
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11194
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023379
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2)
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
3)
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
4)
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
5)
สติสมฺปญฺโน
วัดแม่สำเหนือ
6)
โชติโก
วัดชัยสิทธาราม
7)
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
8)
สนฺตมโน
วัดชัยสิทธาราม
9)
กุศลจิตฺโต
วัดใหญ่
10)
จนฺทูปโม
วัดหนองอ้อ
11)
กตกุสโล
วัดบัวใหญ่
12)
อรินฺทโก
วัดทะเลลอย
13)
อคฺคจิตฺโต
วัดตลิ่งชัน
14)
กตสาโร
วัดชัยสิทธาราม
15)
ธีรปญฺโญ
วัดดอนระเบียง
15 รายการ / 1 หน้า
1