พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
1243
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19694
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100188
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
2)
ฉนฺทกโร
วัดเนินสว่าง
3)
ฐิตวํโส
วัดช่างเหล็ก
4)
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
5)
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
6)
โฆสวโร
วัดโพนไทรงาม
7)
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
8)
ขนฺติพโล
วัดบ้านพร้าว
9)
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
10)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
11)
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
12)
ปิยสีโล
วัดคุ้งวารี
13)
สุเมธโส
วัดห้วยเจียง
14)
โชติโก
วัดห้วยแก้ว
15)
นาควโร
วัดราษฎร์เจริญ
16)
อุตฺตโม
วัดคลองตาล
17)
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
18)
พฒฺนจาโร
วัดธรรมจักร
19)
จารุธมฺโม
วัดศรีโสภณ
20)
อคฺคธมฺโม
วัดกระบังมังคลาราม
21)
อภิปุณฺโณ
วัดกระบังมังคลาราม
22)
ชาตเมโธ
วัดจันทร์ตะวันออก
23)
ญาณรังสี
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
24)
สุปญฺโญ
วัดสุนทรประดิษฐ์
25)
ฉนฺทสุโภ
วัดนาขุม
26)
อรุโณ
วัดดอนทอง
27)
อธิจิตฺโต
วัดป่าคาย
28)
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
29)
ฉนฺทโก
วัดเต็งสำนัก
30)
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
31)
อุทโย
วัดดงพลวง
32)
สํกิจฺโจ
วัดทองแท้
33)
โชติปญฺโญ
วัดลำภาศ
34)
ธมฺมกาโม
วัดสุพรรณพนมทอง
35)
สุภาจาโร
วัดเขาเขียว
36)
เขมวีโร
วัดบ้านบึง
37)
ปญฺญาวชิโร
วัดคุยม่วง
38)
มนาโป
วัดหนองไผ่ล้อม
39)
กนฺตวีโร
วัดเกษตรสุขวนาราม
40)
ญาณวีโร
วัดเนินดิน
41)
จิรสุโภ
วัดคุ้งใหญ่
42)
จิรสุโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
43)
ณฏฺฐิโก
วัดคลองลึก
44)
ฐานทินฺโน
วัดห้วยเฮี้ย
45)
ถิรญาโณ
วัดบ้านเข็ก
46)
วิสุทฺธสีโล
วัดหนองบัวงาม
47)
ปคุโณ
วัดห้วงกะได
48)
ถิรธมฺโม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม
49)
ฐานวีโร
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม
50)
ธมฺมทีโป
วัดห้วยเจียง
265 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4