พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14753
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990951
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสาโร
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
2)
ทีปธมฺโม
วัดสุนทรประดิษฐ์
3)
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
4)
ธีรวโร
วัดหนองปรือ
5)
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาสองพี่น้อง
6)
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
7)
วชิรวิชฺโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
8)
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
9)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
10)
อิสฺสรญาโณ
วัดบัวทอง
11)
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
12)
ชยธมฺโม
วัดสวนร่มบารมี
13)
โชติโก
วัดห้วยแก้ว
14)
นาควโร
วัดราษฎร์เจริญ
15)
สํกิจฺโจ
วัดทองแท้
16)
อติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
17)
อตฺถกนฺโต
วัดดงข่อย
18)
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
19)
อคฺคธมฺโม
วัดกระบังมังคลาราม
20)
จารุธมฺโม
วัดซำรัง
21)
อภิปุณฺโณ
วัดกระบังมังคลาราม
22)
ฉนฺทสุโภ
วัดวังปลาดุก
23)
อุตฺตรวาที
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
24)
ณฏฺฐิโก
วัดราชบูรณะ
25)
คมฺภีโร
วัดอัมรินทร์คูหา
26)
อรุโณ
วัดดอนทอง
27)
อธิจิตฺโต
วัดป่าคาย
28)
พุทฺธสีโล
วัดผาท่าพล
29)
กิตฺตธโร
วัดศรีวนาราม
30)
อุทโย
วัดดงพลวง
31)
โชติปญฺโญ
วัดลำภาศ
32)
ธมฺมกาโม
วัดสุพรรณพนมทอง
33)
สุภาจาโร
วัดเขาเขียว
34)
สิริวิชโย
วัดไพรสุวรรณ
35)
อคฺคปญฺโญ
วัดวังนกแอ่น
36)
ถิรธมฺโม
วัดบัวทอง
37)
มหิสสฺโร
วัดบ้านมุง
38)
ปญฺญาวชิโร
วัดคุยม่วง
39)
ปสุโต
วัดวังเป็ด
40)
มนาโป
วัดหนองไผ่ล้อม
41)
สุทฺธิโก
วัดคลองมะเกลือ
42)
กนฺตวีโร
วัดห้วยกอก
43)
ญาณวีโร
วัดเนินดิน
44)
สีลเตโช
วัดหนองแขม
45)
ธมฺมทีโป
วัดพุกระโดน
46)
อนาลโย
วัดยิ่งเจริญธรรม
47)
จิรสุโภ
วัดคุ้งใหญ่
48)
ณฏฺฐิโก
วัดคลองลึก
49)
ฐานทินฺโน
วัดห้วยเฮี้ย
50)
รตินฺธิโร
วัดศรีบุญมายิการาม
263 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4