พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
626
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25931
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968272
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฉนฺทชาโต
วัดจระเข้ผอม
2)
โอภาโส
วัดวังกลม
3)
ฐานสีโล
วัดทุ่งเจริญ
4)
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
5)
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
6)
อารยสุโภ
วัดเขาทราย
7)
สุเมโธ
วัดบ่อแต้
8)
ปญฺญาธโร
วัดท่าช้าง
9)
อาทิจฺจเตโช
วัดหนองดง
10)
ยติกโร
วัดคลองเจริญ
11)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
12)
ฉนฺทธมฺโม
วัดท่าหลวง
13)
กนฺตสีโล
วัดพร้าว
14)
อนนนฺโท
วัดชัยมงคล
15)
สุขิโต
วัดท่าพิกุล
16)
ญาณวีโร
วัดห้วยศรัทธา
17)
อินฺทปญฺโญ
วัดวังโมกข์
18)
อกฺกโชโต
วัดเนินพลวง
19)
ครุธมฺโม
วัดวังกระทึง
20)
ปิยธมฺโม
วัดวังบงก์
21)
ขนฺติสาโร
วัดโรงวัว
22)
จตฺตมโล
วัดเนินยาว
23)
ฐานธมฺโม
วัดท่าตำหนัก
24)
มนาโป
วัดห้วยน้อย
25)
จิตธมฺโม
วัดหนองขนาก
26)
ธีรวํโส
วัดวังกระทะ
27)
ธีรปญฺโญ
วัดทับปรูพัฒนาราม
28)
กตสาโร
วัดลำประดากลาง
29)
มนาโป
วัดเปี่ยมเจริญราชฎร์
30)
กิตฺติสาโร
วัดโป่งวังแดง
31)
เปมสีโล
วัดหนองจะปราบ
32)
อคฺคปญฺโญ
วัดคลองโนน
33)
สิรินฺธโร
วัดดงหวาย
34)
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
35)
ธมฺมทินฺโน
วัดวังงิ้ว
36)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองกะทอ
37)
ฐานวโร
วัดหนองโสน
38)
สีลสํวโร
วัดมงคลทับคล้อ
39)
ภทฺทาจาโร
วัดสากเหล็ก
40)
สมาหิโต
วัดหัวดง
41)
ขนฺติโก
วัดดาน
42)
ขนฺติธโร
วัดหงษ์
43)
สุวฑฺฒโน
วัดท่าช้าง
44)
อุตฺตโม
วัดบ้านตาล
45)
ธมฺมธีโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
46)
กิตฺติญาโณ
วัดคลองตางาว
47)
ปคุณธมฺโม
วัดท่าหลวง
48)
เกสรธมฺโม
วัดจันทรังสี
49)
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
50)
สติสมฺปนฺโน
วัดบึงนาราง
202 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4