พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
596
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15321
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027506
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
2)
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
3)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
4)
ธีรปญฺโญ
วัดคลองทองหลาง
5)
กิตฺติโก
วัดห้วยเกตุเกษมเป่าแดงเหนือ
6)
มุทุจิตฺโต
วัดพฤกษะวันโชติการาม
7)
เตชธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
8)
นาถปุญฺโญ
วัดวังสำโรง
9)
นิติสาโร
วัดวังสำโรง
10)
วิสุทฺธสีโล
วัดยางคลี
11)
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
12)
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
13)
กิตฺติธโร
วัดพระพุทธบาทเขารวก
14)
กตปุญฺโญ
วัดหนองพยอม
15)
อธิวโร
วัดพรหมประสิทธิ์
16)
วรปุญฺโญ
วัดธงไทยยาชาม
17)
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
18)
ติกขปญฺโญ
วัดเนินทราย
19)
จารุโภ
วัดพนมยอ
20)
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ลอย
21)
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
22)
อคฺควณฺโณ
วัดยางคลี
23)
สุมโน
วัดหนองเครือซูด
24)
ธมฺมกาโม
วัดทับหมัน
25)
ฐิตจิตฺโต
วัดทุ่งโพธิ์
26)
กนฺตสีโล
วัดดงตะขบ
27)
ภูริปญฺโญ
วัดเทศสว่างเจริญ
27 รายการ / 1 หน้า
1