พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
790
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20272
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066776
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
2)
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
3)
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
4)
จนฺทวโร
วัดหนองสะเดา
5)
กิตฺติญาโณ
วัดไดโสน
6)
ขนฺติโก
วัดลำประดาเหนือ
7)
กิตฺติสาโร
วัดหนองกระทอ
8)
สุรปญฺโญ
วัดหนองกอไผ่
9)
ปุญญรโต
วัดหนองสะเดา
10)
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
11)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสามแยก
12)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก
13)
วิสุทฺธสีโล
วัดเพชรลูกกา
14)
สุจิณฺโณ
วัดห้วยหลัว
15)
ฐานรโต
วัดวังกร่าง
16)
สีลานนฺโท
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
17)
อธิปุญฺโญ
วัดห้วยเรียงกลาง
18)
กิตฺติสาโร
วัดท่าช้าง
19)
อนุตฺตโร
วัดห้วยเขน
20)
รตนโชโต
วัดวังตะกู
21)
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
22)
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
22 รายการ / 1 หน้า
1