พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
50
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11247
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023432
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
2)
มหานาโม
วัดสามขา
3)
มนาโป
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
4)
สิริมงฺคโล
วัดขนุน
5)
สิรินฺธโร
วัดดงหวาย
6)
ขนฺติโก
วัดดาน
7)
ปคุณธมฺโม
วัดสมาบาป
8)
มงฺคลิโก
วัดป่ามะคาบ
9)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดวังกลม
10)
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
11)
อภิชฺชโว
วัดท่าหลวง
12)
คุณาธโร
วัดท่าข่อย
13)
ยสชาโต
วัดท่าหลวง
14)
โสภณจิตฺโต
วัดแหลมยาง
15)
ธมฺมรโต
วัดเขารูปช้าง
16)
ฉนฺทกาโม
วัดเขารูปช้าง
17)
วราโภ
วัดฆะมัง
18)
ภูริปญฺโญ
วัดโรงช้าง
19)
ธีรวํโส
วัดหนองถ้ำ
19 รายการ / 1 หน้า
1