พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
1091
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18744
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961085
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาโภ
วัดนาพ่อสอง
2)
วรปุญฺโญ
วัดหนองไลย์
3)
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
4)
สุชาโต
วัดโคกสว่างสามัคคี
5)
กิตฺติเมธี
วัดพ่อขุนผาเมือง
6)
ทองทิน
วัดประชานิมิต
7)
ภทฺรมุนี
วัดท่ากกแก
8)
ปภากโร
วัดโคกมน
9)
สุปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธา
10)
ยโสธโร
วัดห้วยไผ่
11)
ปุญฺญธมฺโม
วัดทุ่งเรไร
12)
ปภาโส
วัดมหาธาตุ
13)
สุจิตฺโต
วัดบึงสามพันล่าง
14)
โสภณสีโล
วัดรวมทรัพย์
15)
กลฺยาโณ
วัดสิรินทาราม
16)
ฐิตสทฺโธ
วัดประชาบำรุง
17)
ปญฺญาวโร
วัดสว่างคงคา
18)
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีสมพร
19)
ฐานวีโร
วัดสว่างคงคา
20)
กตปุญฺโญ
วัดหนองไลย์
21)
รตนโชโต
วัดม่วงชุม
22)
กนฺตสีโล
วัดหัวไผ่
23)
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
24)
ปภากโร
วัดโฆษา
25)
กตธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
26)
ธีวํโส
วัดศรีบุญเรือง
27)
ธมฺมโชโต
วัดน้ำวิ่ง
28)
วิจิตฺโต
วัดประชาบำรุง
29)
อุตฺตโร
วัดลาดแค
30)
คุณวตฺโต
วัดชูจิตธรรมาราม
31)
สุภทฺโท
วัดเนินมะค่าน้อย
32)
อนาลโย
วัดนายาว
33)
กตปุญฺโญ
วัดโคกสง่า
34)
ธมฺมกถิโก
วัดสว่างสามัคคี
35)
จิตฺตทนฺโต
วัดประชิตกัลยาณมุนี
36)
กนฺตสาโร
วัดโพทะเล
37)
อินฺทสโร
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
38)
อนุตฺตโร
วัดห้วยไผ่
39)
หิริโก
วัดสระเกศ
40)
ขนฺติพโล
วัดขามเขียง
41)
กนฺตปญฺโญ
วัดห้วยไผ่
42)
สุภโร
วัดจอมแจ้ง
43)
ฐานกโร
วัดศรีวิชัย
44)
อนงฺคโณ
วัดแคมป์สน
45)
กลฺยาณธมฺโม
วัดโป่งขามฝาดพัฒนา
46)
ขนฺติโก
วัดสระประทุมทอง
47)
สมสกฺโก
วัดลำกระทิงทอง
48)
จนฺทสาโร
วัดมาบสมอ
49)
ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
50)
จิรธมฺโม
วัดบ้านสระเกษ
334 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4