พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
992
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11200
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023385
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตฺตสาโร
วัดศรีฐานปิยาราม
2)
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
3)
วราโภ/ดร.
วัดศรีบุญเรือง
4)
จนฺทสาโร
วัดห้วยแล้ง
5)
อนาลโย
วัดจอมแจ้ง
6)
อานนฺโท
วัดกกกะทอน
7)
รตนโชโต
วัดม่วงชุม
8)
สุภาจาโร
วัดม่วงเย็น
9)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดศรีมงคล
10)
มหาลาโภ
วัดสระเกศ
11)
ภูริวฑฺฒโน
วัดสระเกศ
12)
ธมฺมสิริ
วัดห้วงแล้ง
13)
กิตฺติสาโร
วัดศรีชมชื่น
14)
มหาปุญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
15)
กมฺมสุทฺโธ
วัดหินแก้ว
16)
รกฺขิตธมฺโม
วัดศรีฐานปิยาราม
17)
นาคุตฺตโม
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
18)
ฐานุตฺตโร
วัดประชิตกัลยาณมุนี
19)
คมฺภีโร
วัดศรีมงคล
19 รายการ / 1 หน้า
1