พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
530
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10738
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022923
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิวํโส
วัดบ้านโพธิ์
2)
ฐานรโต
วัดห้วยชินสีห์
3)
นรินฺโท
วัดท้ายเมือง
4)
ธมฺมธีโร
วัดบางลี่เจริญธรรม
5)
จกฺกวโร
วัดเขาวังสดึงษ์
6)
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
7)
ปญฺญาทีโป
วัดเขาถ้ำกรวย
8)
วรสทฺโธ
วัดบางศรีเพชร
9)
จิรปุญฺโญ
วัดไผ่ล้อม
10)
จนฺทสาโร
วัดดอนตะโก
11)
ธีรปญฺโญ
วัดราชคาม
12)
สจฺจวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
13)
เขมวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
14)
สุจิตฺโต
วัดเจติยาราม
15)
ฐิตสํวโร
วัดลาดเมธังกร
16)
อิทฺธิเตโช
วัดเทพอาวาส
17)
สุทฺธิวโร
วัดเจติยาราม
18)
ฐิตเมโธ
วัดศาลเจ้า
19)
วรวฑฺฒโน
วัดท้ายเมือง
20)
กิตฺติวณฺโณ
วัดท้ายเมือง
21)
โชติปญฺโญ
วัดศรีชมพู
22)
กตปุญฺโญ
วัดเขาวัง
23)
ปญฺญาทีโป
วัดหนองหลวง
24)
ครุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
25)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาวัง
26)
มหาคมฺภีโร
วัดพิกุลทอง
27)
สุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
28)
ปญฺญาธโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
29)
สุภกิจฺโจ
วัดหนองหลวง
30)
วิสารโท
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
31)
อาจารสุโภ
วัดเกาะลอย
32)
(ปิยธโน)
วัดอมรินทราราม
33)
โชติปาโล
วัดนาหนอง
34)
ปโมทิโต
วัดทุ่งตาล
35)
ฐิตธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
36)
ปุญฺญวโร
วัดสัตตนารถปริวัตร
37)
นรินฺโธ
วัดเจติยาราม
38)
ธนเสฏโฐ
วัดนาหนอง
39)
เตชปญฺโญ
วัดหนองแช่เสา
40)
ฐิตชโย
วัดเทพอาวาส
41)
ภทฺทสุโข
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
42)
ฐิตชาโต
วัดสัตตนารถปริวัตร
43)
(ชิตเทโว)
วัดสัตตนารถปริวัตร
44)
(สุธมฺโม)
วัดอมรินทราราม
45)
ฐิตสาโร
วัดเกาะลอย
46)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดหนองแช่เสา
47)
คุณกโร
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
48)
(สุชาโต)
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม
49)
เขมวํโส
วัดบางกระ
50)
โชติโก
วัดเขาวัง
50 รายการ / 1 หน้า
1