พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
542
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10750
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อิทฺธิเตโช
วัดเทพอาวาส
2)
โชติปญฺโญ
วัดศรีชมพู
3)
กตปุญฺโญ
วัดเขาวัง
4)
ครุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาวัง
6)
สุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
7)
ฐิตธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
8)
ปุญฺญวโร
วัดสัตตนารถปริวัตร
9)
ฐิตชโย
วัดเทพอาวาส
10)
ฐิตชาโต
วัดสัตตนารถปริวัตร
11)
(ชิตเทโว)
วัดสัตตนารถปริวัตร
12)
โชติโก
วัดเขาวัง
12 รายการ / 1 หน้า
1