พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
41
วันนี้
848
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28798
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075302
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดสิงห์ไพบูลย์
2)
สุมโน
วัดวิเศษสุขาราม
3)
กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม
4)
พุทฺธธมฺโม
วัดท่าเสด็จ
5)
สุจิณฺโณ
วัดเสาหงษ์
6)
ผาสุโก
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
7)
ฐิตสีโล
วัดขุนไทยธาราม
8)
กตปุญฺโญ
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
9)
ยติโก
วัดโกซ้ายเจริญธรรม
10)
จนฺทธมฺโม
วัดวังใหญ่
11)
อาภากโร
วัดเขาวงจินดาราม
12)
ภคธโร
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
13)
สุจินฺณธมฺโม
วัดบ่อหว้า
14)
เอกวณฺโณ
วัดเย็นสนิทธรรมมาราม
15)
มหาวายาโม
วัดท่าเสด็จ
16)
เอกธมฺโม
วัดเขาแหลม
17)
มหาคุโณ
วัดหนองพลอง
18)
ภทฺทโก
วัดห้วยสะพาน
19)
จารุวํโส
วัดทุ่งมะเซอย่อ
20)
ติลกวโร
วัดคร้อพนัน
21)
ธมฺมธโร
วัดดงสัก
22)
เกสสุวณฺโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
23)
ชุตินฺธโร
วัดหลุมรัง
24)
อโนมปญฺโญ
วัดปอระแหงคุณาราม
25)
หิตกาโม
วัดสุวรรณวิจิตร
26)
อานนฺโท
วัดทุ่งสกุลทอง
27)
กตฺตสีโล
วัดหนองไม้เอื้อย
28)
สญฺญาโณ
วัดพุตะเคียน
29)
ญาณวีโร
วัดทัพพระยา
30)
อานนฺโท
วัดหนองจอก
31)
สุภากาโร
วัดม่วงเฒ่า
32)
ถิรจิตฺโต
วัดดอนชะเอม
33)
อนิปฺผโล
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
34)
จนฺทโชโต
วัดเบ็ญพาด
35)
ปญฺญาวุโธ
วัดม่วงเฒ่า
36)
วีตโสโก
วัดน้ำตก
37)
ฐานกโร
วัดขุนไทยธาราม
38)
จารุรตโน
วัดจันทร์หงาย
39)
ปชฺโชโต
วัดเทวสังฆาราม
40)
ชุตินฺธโร
วัดทุ่งลาดหญ้า
41)
เตชปญฺโญ
วัดดงโครงวราราม
42)
สิริคุตฺโต
วัดโมคมันขันธาราม
43)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดหนองโตนด
44)
มหาปญฺโญ
วัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรม
45)
ขนฺติธมฺโม
วัดชัฏน้ำเงิน
46)
ธมฺมทินฺโน
วัดกุยแหย่
47)
สุรเตโช
วัดหนองไม้เอื้อย
48)
โชติโก
วัดโพธิ์เอน
49)
เตชวณฺโณ
วัดไทรทองพัฒนา
50)
ฐิตเปโม
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
378 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4