พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
626
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25931
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968272
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เขมงฺกโร
วัดหนองรี
2)
กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม
3)
สุมโน
วัดวิเศษสุขาราม
4)
พุทฺธธมฺโม
วัดท่าเสด็จ
5)
สุธมฺโม
วัดดอนขมิ้น
6)
จิรวฑฺฒโน
วัดพุพรหม
7)
กิตฺติชาโต
วัดถ้ำเขาปูน
8)
สิทฺธิชโย
วัดขันติเมตตา
9)
นิมโล
วัดเขาแดง
10)
ปิยสีโล
วัดศรีสุวรรณาวาส
11)
ผาสุโก
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
12)
ปญฺญาวุโฒ
วัดบ้านพนมนาง
13)
จนฺทธมฺโม
วัดวังใหญ่
14)
สนฺตจิตโต
วัดทุ่งมะกรูด
15)
อาภากโร
วัดเขาวงจินดาราม
16)
ปภสฺสโร
วัดท่ามะกา
17)
มหาวายาโม
วัดท่าเสด็จ
18)
เอกวณฺโณ
วัดโป่งเสี้ยว
19)
คุตฺตวํโส
วัดทุ่งมะสัง
20)
อนุตฺตโร
วัดท่ามะกา
21)
สุจิตฺโต
วัดห้วยกรด
22)
มหาคุโณ
วัดเกาะแก้ววนาราม
23)
ติลกวโร
วัดคร้อพนัน
24)
นิติปาโล
วัดเทวสังฆาราม
25)
ฐานิสฺสโร
วัดไตรรัตนาราม
26)
ธมฺมสาโร
วัดเทวสังฆาราม
27)
รกฺขิตสทโธ
วัดคร้อพนัน
28)
ญาณวีโร
วัดทัพพระยา
29)
สญฺญาโณ
วัดพุตะเคียน
30)
สิริธโร
วัดพุปลู
31)
เตชวโร
วัดพิไชยธาราม
32)
สุภากาโร
วัดม่วงเฒ่า
33)
อานนฺโท
วัดหนองจอก
34)
อริยวํโส
วัดดอนงิ้ว
35)
ขนฺติธมฺโม
วัดชัฏน้ำเงิน
36)
ขนฺติโก
วัดแก่งสามัคคี
37)
ธมฺมทินฺโน
วัดนากาญจน์
38)
อภิวณฺโณ
วัดถ้ำเขาปูน
39)
จนฺทโชโต
วัดเบ็ญพาด
40)
อาสโภ
วัดหินแท่นลำภาชี
41)
อภิชาโต
วัดทุ่งลาดหญ้า
42)
รตินฺธโร
วัดหนองฝ้าย
43)
อชิโต
วัดหนองกร่าง
44)
สิริคุตฺโต
วัดโมคมันขันธาราม
45)
รติโก
วัดจรเข้เผือก
46)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดสองท่อธรรมสถิตย์
47)
อนุวฑฺฒโก
วัดหนองประชุม
48)
อภินนฺโท
วัดทุ่งประทุน
49)
วรธัมโม
วัดกาญจนบุรีเก่า
50)
เปสโร
วัดหนองตะครอง
369 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4