พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
2)
เตชพโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
3)
อนุภทฺโท
วัดดงอู่ทอง
4)
กาญฺจโน
วัดลาดบัวหอม
5)
ธมมฺวโร
วัดสระประทุม
6)
เขมวโร
วัดโคกงูเห่า
7)
?านวีโร
วัดนางพิมพ์
8)
ปภาโส
วัดสารถี
9)
ชาติโก
วัดใหม่เพชรรัตน์
10)
อภิปุญฺโ?
วัดสามชุก
11)
นนฺทสาโร
วัดมะนาว
12)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองทราย
13)
วีตาลโย
วัดลาดสิงห์
14)
จนฺทสาโร
วัดปากดงท่าศาล
15)
สิริจนฺโท
วัดหนองแขม
16)
อตฺตทโม
วัดดงตาล
17)
ฐิตโสภโณ
วัดหนองกระถิน
18)
มหา?าโณ
วัดวิมลโภคาราม
19)
ฐิตเมโธ
วัดเถรพลาย
20)
เมธาวโร
วัดพรสวรรค์
21)
อาภาทโร
วัดบางซอ
22)
อตฺถกาโม
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
23)
ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น
24)
กิตฺติปาโล
วัดสระพังลาน
25)
สุวฑฺฒโน
วัดดอกบัว
26)
ปิยสีโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
27)
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
28)
ญาณวีโร
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
29)
อิสฺสโร
วัดหนองแขม
30)
อิสฺสโร
วัดกุ่มโคก
31)
นาถธมฺโม
วัดนางบวช
32)
อานีโต
วัดสระด่าน
33)
อินฺทมุนี
วัดหนองกระทุ่ม
34)
อรินฺทโม
วัดสระหลวง
35)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดโพธิ์อ้น
36)
ถาวโร
วัดดงปอ (กม.๔)
37)
ธีรงฺกุโร
วัดหนองผือ
38)
ฉนฺทโก
วัดสังฆมงคล
39)
จนฺทธมฺโม
วัดม่วงฆะ
40)
สปฺปญฺโญ
วัดหนองยายทรัพย์
41)
กนฺตวีโร
วัดทับกระดาษ
42)
เทวธมฺโม
วัดหนองแขม
43)
สุทฺทาโส
วัดกกเต็น
44)
อํสุธมฺโม
วัดสามเอก
45)
สุรเตโช
วัดลาดหอย
46)
ฐานสุนฺทโร
วัดสระพระยา
47)
จิณฺณธมฺโม
วัดด่านช้าง
48)
สุทฺธจิตฺโต
วัดหนองพงษ์เจริญสุข
49)
สุจิตฺโต
วัดหนองเสาธง
50)
เขมวโร
วัดบางบอน
318 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4