พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
593
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25898
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968239
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดปรีดาราม
2)
-
วัดปรีดาราม
3)
รตนปุตฺโต
วัดศรีมหาโพธิ์
4)
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
5)
กิตฺติภทฺโท
วัดตุ๊กตา
6)
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
7)
จกฺกรตโน
วัดธรรมศาลา
8)
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
9)
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
10)
ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว
11)
พลสีโล
วัดท่าพูด
12)
ฐิตปญฺโญ
วัดรางกำหยาด
13)
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
14)
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
15)
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
16)
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
17)
อตฺตสาโร
วัดโคกเขมา
18)
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
19)
เขมจาโร
วัดธรรมมณฑล (ธ)
20)
ธนปญฺโญ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
21)
นาคเสโน
วัดทะเลบก
22)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองกระพี้
23)
เขมจาโร
วัดหอมเกร็ด
24)
จิตฺตกาโร
วัดจินดาราม
25)
อภินนฺโท
วัดราษฎร์สามัคคี
26)
อินฺทปญฺโญ
วัดเพลินเพชร
27)
กิตฺติโก
วัดท่าตำหนัก (ธ)
28)
นนฺทเมธี
วัดสิงห์
29)
กิตฺติสาโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
30)
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
31)
ขนฺติมโน
วัดห้วยพลู
32)
นิติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
33)
สํวโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
34)
ฐานยุตฺโต
วัดสว่างชาติประชาชำรุง
35)
ฐานุตฺตโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
36)
จนฺทโก
วัดบ้านหลวง
37)
โฆสโก
วัดกำแพงแสน
38)
ถาวโร
วัดบางหลวง
39)
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
40)
อานนฺโท
วัดบึงลาดสวาย
41)
จนฺทสาโร
วัดห้วยจระเข้
42)
สิริธมฺโม
วัดศาลาตึก
43)
อคิธมฺโน
วัดบางช้างเหนือ
44)
ฐิตมโน
วัดดอนยายหอม
45)
สุนฺทโร
วัดเสนหา
46)
อนุภทฺโท
วัดกลางบางแก้ว
47)
อินฺทปญฺโญ
วัดลัฏฐิวนาราม
48)
ปริชาโน
วัดปทุมทองสุทธาราม
49)
ธมฺมกุสโล
วัดหนองโพธิ์
50)
ปภากโร
วัดกลางคูเวียง
342 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4