พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
542
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10750
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
2)
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
3)
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
4)
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
5)
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
6)
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
7)
จารุธมฺโม
วัดบางแขม
8)
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
9)
สมาจาโร
วัดทัพหลวง
10)
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
11)
จนฺทสาโร
วัดพะเนียงแตก
12)
สุนฺทโร
วัดเสนหา
13)
ทีปธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
14)
สิริธมฺโม
วัดอินทราราม
15)
มุทิตมโน
วัดพระปฐมเจดีย์
16)
อุปสนฺโต
วัดรางปลาหมอ
17)
วิสุทฺโธ
วัดธรรมศาลา
18)
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
19)
ธมฺมธีโร
วัดหนองกระโดน
20)
ปภสฺสโร
วัดเกาะวังไทร
21)
สงฺฆรกฺขิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
22)
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
23)
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
24)
จิรวํโส
วัดทัพยายท้าว
25)
ขนฺติโก
วัดบ้านยาง
26)
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
27)
มุทุจิตฺโต
วัดหนองกระโดน
28)
ปริปุณฺโณ
วัดทัพยายท้าว
29)
โชติปญฺโญ
วัดทัพหลวง
30)
สีลสุทฺโธ
วัดลาดหญ้าแพรก
31)
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
32)
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดวังตะกู
33)
ทินฺนวํโส
วัดโพรงมะเดื่อ
34)
ปสนฺโน
วัดดอนยายหอม
35)
สิริปุญฺโญ
วัดลาดหญ้าแพรก
36)
เมตฺตจิตฺโต
วัดโพรงมะเดื่อ
37)
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
38)
อภิญาโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
39)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
40)
สิริธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
41)
จารุมโย
วัดหนองกระโดน
42)
โรจนวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
43)
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนยายหอม
44)
อธิจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
45)
ปภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
46)
ภทฺทาจาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
47)
สุทฺธิเมธี
วัดพระปฐมเจดีย์
48)
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
49)
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
50)
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
107 รายการ / 3 หน้า
1
2
3