พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
528
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10736
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022921
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
2)
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
3)
สุนฺทโร
วัดเสนหา
4)
ทีปธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
5)
มุทิตมโน
วัดพระปฐมเจดีย์
6)
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
7)
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
8)
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
9)
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
10)
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
11)
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
12)
อภิญาโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
13)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
14)
สิริธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
15)
โรจนวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
16)
อธิจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
17)
ปภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
18)
ภทฺทาจาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
19)
สุทฺธิเมธี
วัดพระปฐมเจดีย์
20)
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
21)
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
22)
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
23)
รสฺมิปุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
24)
ปิยปุตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
25)
พุทฺธวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
26)
ธมฺมทีโป
วัดพระปฐมเจดีย์
27)
ปญฺญาวชิโร
วัดพระปฐมเจดีย์
28)
สุเทโว
วัดพระปฐมเจดีย์
29)
ฐิตสิริ
วัดพระปฐมเจดีย์
30)
วิชฺชากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
31)
ปริปุณฺโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
32)
ธีรวํโส
วัดพระงาม
33)
ฐานวโร
วัดห้วยจระเข้
34)
ฐิตคุโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
35)
โชติวฑฺฒโน
วัดพระงาม
36)
โชติโก
วัดไผ่ล้อม
37)
ชุตินฺธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
38)
ภทฺทสาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
39)
สทฺทวโร
วัดพระปฐมเจดีย์
40)
วรสาโร
วัดเสนหา
41)
ปุญฺญธมฺโม
วัดห้วยจระเข้
42)
อคฺคธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
43)
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดพระปฐมเจดีย์
44)
อินฺทวีโร
วัดห้วยจระเข้
45)
ธมฺมินฺทโชติ
วัดพระงาม
46)
โรจโน
วัดเสนหา
47)
ฐิตสทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
48)
รวิวณฺโณ
วัดห้วยจระเข้
49)
ธมฺมธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
50)
สุวโจ
วัดไผ่ล้อม
53 รายการ / 2 หน้า
1
2