พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
32
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
2)
มงฺคโล
วัดสุทธิวาตวราราม
3)
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
4)
โสภโณ
วัดศรีสินมา
5)
อคฺคจิตฺโต
วัดชีผ้าขาว
6)
รตฺตนาโภ
วัดบางปิ้ง
7)
วรญาโณ
วัดปทุมทองรัตนาราม
8)
ปณีตจิตฺโต
วัดโกรกกราก
9)
อภิชาโต
วัดใต้บ้านบ่อ
10)
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
11)
เทวธมฺโม
วัดนางสาว
12)
ธมฺมสุทฺโธ
วัดบางปิ้ง
13)
มหาญาโณ
วัดนางสาว
14)
สุรสิทฺโธ
วัดเกตุมดีศรีวราราม
15)
ขนฺติโก
วัดนางสาว
16)
ชาติวีโร
วัดสุทธิวาตวราราม
17)
สุชาโต
วัดนางสาว
18)
ธมฺมชโย
วัดบางปิ้ง
19)
ฐิตญาโณ
วัดปัจจันตาราม
20)
สุจิตฺโต
วัดบางหญ้าแพรก
21)
สุภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
22)
สุรสุทฺโธ
วัดยกกระบัตร
23)
ธมฺมทสฺสี
วัดแหลมสุวรรณาราม
24)
สีลวฑฺฒโน
วัดหนองพะอง
25)
สมจิตฺโต
วัดท่าเสา
26)
จนฺทวํโส
วัดประสาทสามัคคีธรรม
27)
เมธิโน
วัดหนองพะอง
28)
ธนรกฺโข
วัดสุทธิวาตวราราม
29)
อธิปุญฺโญ
วัดป่าชัยรังสี
30)
โอภาสวีโร
วัดแหลมสุวรรณาราม
31)
ฐิตสีโล
วัดเจษฎาราม
32)
จิรนนฺโท
วัดบางปิ้ง
33)
ฐานวโร
วัดใต้บ้านบ่อ
34)
โกวิโท
วัดสหธรรมาราม
35)
สิริวุฑฺโฒ
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
36)
จกฺกวโร
วัดบางหญ้าแพรก
37)
สุภโร
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม
38)
สนฺติกโร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
39)
วรธมฺโม
วัดกระโจมทอง
40)
วชิราวุโธ
วัดโคกขาม
41)
ปุญฺญวฑฺฒโน
วัดเจษฎาราม
42)
วรพโล
วัดธรรมจริยาภิรมย์
43)
ธีรปญฺโญ
วัดดอนโฆสิตาราม
44)
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
45)
ฐานวํโส
วัดบางปลา
46)
ปสนฺนธมฺโม
วัดคลองครุ
47)
สิริวิชฺโช
วัดสุทธิวาตวราราม
48)
ปภาโส
วัดโกรกกราก
49)
ปุญฺญกาโม
วัดทองธรรมิการาม
50)
สุธีรสีโล
วัดชีผ้าขาว
95 รายการ / 2 หน้า
1
2