พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
609
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25914
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968255
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธนสาโร
วัดนางสาว
2)
วรญาโณ
วัดกระโจมทอง
3)
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
4)
มงฺคโล
วัดสุทธิวาตวราราม
5)
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
6)
โสภโน
วัดสุนทรสถิต
7)
อคฺคจิตฺโต
วัดชีผ้าขาว
8)
อคฺควิริโย
วัดหนองนกไข่
9)
รตฺตนาโถ
วัดบางปิ้ง
10)
วรญาโณ
วัดปทุมทองรัตนาราม
11)
ปณีตจิตฺโต
วัดโกรกกราก
12)
อภิชาโต
วัดใต้บ้านบ่อ
13)
กนฺตธมฺโม
วัดบางพลี
14)
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
15)
เทวธมฺโม
วัดนางสาว
16)
ปุญฺญชโย
วัดสุทธิวาตวราราม
17)
ธมฺมสุทโธ
วัดบางปิ้ง
18)
มหาญาโณ
วัดนางสาว
19)
สุรสิทฺโธ
วัดเกตุมดีศรีวราราม
20)
ขนฺติโก
วัดนางสาว
21)
สุชาโต
วัดนางสาว
22)
ธมฺมชโย
วัดบางปิ้ง
23)
สุวโจ
วัดป่าท่าทราย
24)
ฐิตญาโณ
วัดปัจจันตาราม
25)
สุจิตฺโต
วัดบางหญ้าแพรก
26)
สุภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
27)
ธมฺมโสภโณ
วัดสุนทรสถิต
28)
สุรสิทฺโธ
วัดยกกระบัตร
29)
ยุตฺตธมฺโม
วัดนาขวาง
30)
ธมฺมทสุสี
วัดแหลมสุวรรณาราม
31)
สีลวฑฺฒโน
วัดหนองพะอง
32)
สมจิตฺโต
วัดท่าเสา
33)
จนฺทวํโส
วัดประสาทสามัคคีธรรม
34)
เมธิโน
วัดหนองพะอง
35)
รกฺขิโต
วัดบางหญ้าแพรก
36)
ธนรกฺโข
วัดสุทธิวาตวราราม
37)
อภิปุญฺโญ
วัดป่าชัยรังสี
38)
อภินนฺโท
วัดนาโคก
39)
อินฺทวีโร
วัดใหม่ราษฎร์นกูล
40)
โอภาสวีโร
วัดแหลมสุวรรณาราม
41)
วรพโล
วัดธรรมจิรยาภิรมย์
42)
ธีรปญฺโญ
วัดดอนโฆสิตาราม
43)
ชินวํโส
วัดป่าชัยรังสี
44)
กิตฺติพนฺโธ
วัดเจษฎาราม
45)
ฐิตสีโล
วัดเจษฎาราม
46)
ปญฺญาวโร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
47)
จิรนนฺโท
วัดบางปิ้ง
48)
ฐานวโร
วัดใต้บ้านบ่อ
49)
โกวิโท
วัดสหธรรมาราม
50)
สิริวุฑฺโฒ
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
115 รายการ / 3 หน้า
1
2
3