พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
804
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20286
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066790
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิวโร
วัดแสนสุข
2)
สุทฺธสีโล
วัดเขาบวช
3)
คุณากโร
วัดหัวสะแกตก
4)
สุนฺทโร
วัดนางชำ
5)
วินโย
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
6)
ปภสฺสโร
วัดโบสถ์สายทอง
7)
สุภาจาโร
วัดหัวตะพาน
8)
อินฺทวิจิตฺโต
วัดพายทอง
9)
ขนฺติโก
วัดไผ่ล้อม
10)
สุคนฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
11)
ปภากโร
วัดนางเล่ว
12)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองกร่าง
13)
ฐานุตฺตโร
วัดสามโก้
14)
สุจิตฺโต
วัดท่าชุมนุม
15)
ปภสฺสโร
วัดกลาง
16)
คุณวุฑฺโฒ
วัดศรีสุขเกษม
17)
กนฺตวณฺโณ
วัดโพธิ์เกรียบ
18)
ชิยุทฺโธ
วัดศรีมณฑป
19)
ฐิตเมโธ
วัดอ่างทองวรวิหาร
20)
มงฺคโล
วัดโพธิ์เกรียบ
21)
ปภสฺสโร
วัดท้ายย่าน
22)
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ราษฎร์
23)
สุขวฑฺฒโน
วัดลานช้าง
24)
ปิยธมฺโม
วัดหินงอก
25)
จิตฺตกาโร
วัดราชปักษี
26)
ธมฺมธโร
วัดบุญเกิด
27)
สมาจาโร
วัดม่วงคัน
28)
สุวีโร
วัดพิจารณ์โสภณ
29)
คุณากโร
วัดรัตนาราม
30)
กนฺตสีโล
วัดเกตุ
31)
ยสปาโล
วัดสีบัวทอง
32)
ปิยธโร
วัดแสวงหา
33)
ธมฺมจาโร
วัดแสวงหา
34)
เขมวชิโร
วัดศรีมหาโพธิ
35)
เตชธมฺโม
วัดหัวสะแกตก
36)
สิริธมฺโม
วัดจำปาหล่อ
37)
อมโร
วัดสระแก้ว
38)
ฐิตปุญฺโญ
วัดนางชำ
39)
ปิยวณฺโณ
วัดมงคลธรรมนิมิต
40)
ธมฺมโฆสโก
วัดหลุมไก่
41)
ขนฺติสาโร
วัดห้วยโรง
42)
อริญชโย
วัดอ้อย
43)
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง
44)
อตฺตทีโป
วัดโบสถ์
45)
อธิจิตฺโต
วัดคลองพูล
46)
สุทฺธิโก
วัดแสวงหา
47)
กนฺตวณฺโณ
วัดนางชำ
48)
สิริทตฺโต
วัดนางในธัมมิการาม
49)
ชยวุฑฺโฒ
วัดพิจารณ์โสภณ
50)
กลฺยานธโร
วัดบ้านพราน
156 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4