พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
583
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25888
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968229
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พุทธวิริโย
วัดกลางราชครูธาราม
2)
สุนฺทโร
วัดนางชำ
3)
วินโย
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
4)
อภินนฺโท
วัดท่าชุมนุม
5)
ทานรโต
วัดเรไร
6)
อนุตฺตโร
วัดสิทธาราม
7)
ปภสฺสโร
วัดแสวงหา
8)
คุณากโร
วัดหัวสะแกตก
9)
จารุวณฺโณ
วัดหนองยาง
10)
สมาหิโต
วัดกลางราชครูธาราม
11)
สุภาจาโร
วัดกลางราชครูธาราม
12)
อาภทฺธโร
วัดช้าง
13)
ฐานุตฺตโร
วัดสามโก้
14)
ชินปาโล
วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาราม
15)
ปิยธมฺโม
วัดหินงอก
16)
อนาลโย
วัดท่าช้าง
17)
วรจิตฺโต
วัดยางมณี
18)
กนฺตวณฺโณ
วัดข่อยเขมาราม
19)
ปภสฺสโร
วัดกลาง
20)
คุณวุฑฺโฒ
วัดศรีสุขเกษม
21)
กมฺพุวัญโณ
วัดลั่นทม
22)
สาทโร
วัดใหม่ทางข้าม
23)
ถิรปญฺโญ
วัดต้นสน
24)
สุธมฺโม
วัดนางชำ
25)
มงฺคโล
วัดโพธิ์เกรียบ
26)
จิตฺตทโม
วัดเทวราช
27)
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์เอนสิทธราม
28)
ปภสฺสโร
วัดท้ายย่าน
29)
สุวโจ
วัดอรัญญิกกาวาส
30)
ฐิตสีโล
วัดพิจารณ์โสภณ
31)
คุณากโร
วัดรัตนาราม
32)
อตฺตสนฺโต
วัดรัตนาราม
33)
จิตตฺสุโภ
วัดทองเลื่อน
34)
พุทธสีโล
วัดอินทราวาส
35)
เขมาภิรโต
วัดโคกพุทธา
36)
ธมฺมทีโป
วัดมงคลธรรมนิมิต
37)
อิทธิเตโช
วัดแสวงหา
38)
จิตฺตกาโร
วัดราชปักษี
39)
สมาจาโร
วัดม่วงคัน
40)
สุวีโร
วัดพิจารณ์โสภณ
41)
ภทฺทญาโน
วัดพิจารณ์โสภณ
42)
ปญฺญาวโร
วัดสิทธาราม
43)
สุคนฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
44)
ธมฺมธโร
วัดบุญเกิด
45)
กนฺตสีโล
วัดเกตุ
46)
ทีปวโร
วัดโบสถ์วรดิตถ์
47)
โกวิโท
วัดไชยภูมิ
48)
ฉนฺทสีโล
วัดมหานาม
49)
ฐิตสีโล
วัดทองเลื่อน
50)
ฐิตสุทฺโธ
วัดโบสถ์วรดิสถ์
155 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4