พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
328
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18864
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065368
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชินวโร
วัดปราโมทย์
2)
โชติวณฺโณ
วัดปากง่าม
3)
สุขิโต
วัดจุฬามณี
4)
กิตฺติวํโส
วัดบางกล้วย
5)
กิตฺติภทฺโท
วัดโบสถ์
6)
สุภทฺโท
วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
7)
อชิโต
วัดอินทาราม
8)
จิตฺตสํวโร
วัดบางประจันต์
9)
อนาลโย
วัดลาดเป้ง
10)
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
11)
วชิรญาโณ
วัดบางกะพ้อม
12)
สิริธโร
วัดน้อยแสงจันทร์
13)
นาคเสโน
วัดบางแคน้อย
14)
สิริปญฺโญ
วัดบางกะพ้อม
15)
ยุตตฺธมฺโม
วัดบางกะพ้อม
16)
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
17)
อคฺคธมฺโม
วัดลาดเป้ง
18)
สิริภทฺโท
วัดบางแก้ว
19)
จิตฺตกาโร
วัดศรีศรัทธาธรรม
20)
ขนฺติโก
วัดศรัทธาธรรม
21)
สุจิตฺโต
วัดลังกา
22)
ปิยธมฺโม
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
23)
สมฺปุณโณ
วัดบางพรม
24)
ฐานิสฺสโร
วัดศรัทธาธรรม
25)
อาสโภ
วัดบางลี่ใหญ่
26)
ขนฺติโก
วัดบางกะพ้อม
27)
ปญฺญาฑฺโฒ
วัดนางพิมพ์
28)
จนฺทสาโร
วัดดาวดึงษ์
29)
ทินยโส
วัดประดู่(พระอารามหลวง)
30)
ธมฺมสรโณ
วัดบางใหญ่
31)
วรธมฺโม
วัดภุมรินทรุ์ฎีทอง
32)
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
33)
ญาณโสภโณ
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
34)
กมโล
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
35)
ธมฺมโชโต
วัดธรรมสถิติ์วราราม
36)
สุจิตฺโต
วัดประดู่ พระอารามหลวง
37)
สิทฺธิชโย
วัดธรรมสถิติ์วราราม
38)
สราวุโธ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
39)
สมสํวโร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
40)
กิตฺติญาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
41)
มหาวีโร
วัดใหญ่
42)
ธมฺมพโล
วัดนางพิมพ์
43)
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
44)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดเขายี่สาร
45)
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
46)
ปุญฺญาคโม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
47)
วิชฺชโย
วัดใหญ่
48)
ฐานกโร
วัดธรรมาวุธาราม
49)
กลฺยาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
50)
กิตฺติธโร
วัดบางขันแตก
99 รายการ / 2 หน้า
1
2