พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
99
วันนี้
1239
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19690
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100184
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จารุวณฺโณ
วัดบ้านท่ามะนาว
2)
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
3)
ติสฺสรโณ
วัดดอนทราย
4)
ธีรธมฺโม
วัดประชาราษฎร์
5)
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
6)
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
7)
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
8)
สิริปุญฺโญ
วัดสุขสำราญ
9)
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
10)
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
11)
ญาณธโร
วัดมาลัย
12)
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
13)
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
14)
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
15)
ยสวโร
วัดเขาน้อย
16)
รกฺขิโต
วัดเขาลั่นทม
17)
อภิวํโส
วัดบางเจริญ
18)
ฐานธมฺโม
วัดนาหนอง
19)
ญาณวโร
วัดห้วยลึก
20)
อินฺทวํโส
วัดเขาแดง
21)
สุวิโย
วัดดอนตะเคียน
22)
สุทฺธจิตฺโต
วัดมะเดื่อทอง
23)
อภิชาโต
วัดนาล้อม
24)
ฐานิสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
25)
คุณากโร
วัดเขามัน
26)
สิริภทฺโท
วัดหนองไผ่
27)
วรทินฺโน
วัดทุ่งสีเสียด
28)
กนฺสีโล
วัดหนองมงคล
29)
ขนฺติโก
วัดคลองน้ำเค็ม
30)
สจฺจวโร
วัดด่านสิงขร
31)
ธนปญฺโญ
วัดรักดีคีรีวัน
32)
นิคโม
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์
33)
ฐิตคุโณ
วัดทุ่งมะเม่า
34)
คมฺภีรโต
วัดเนินดินแดง
35)
ชยวฑฺฒโน
วัดห้วยสัก
36)
กิตติญาโญ
วัดสองกะลอนประชาสรรค์
37)
กิจฺจสาโร
วัดกำมะเสน
38)
ยตินฺธโร
วัดสุขสำราญ
39)
สุมิโต
วัดบุษยะบรรพต
40)
ปภสฺสโร
วัดห้วยทรายขาว
41)
ฐิตญาโณ
วัดถ้ำเขาไม้รวก
42)
รติโก
วัดหนองปรือ
43)
ปริมุตฺโต
วัดเขาถ้ำ
44)
เปมสีโล
วัดบางเบิด
45)
สุจิตฺโต
วัดถ้ำเขาจันทร์
46)
ปภาโส
วัดสำนักสงฆ์เขาหลอด
47)
ธมฺมธโร
วัดบุษยะบรรพต
48)
ปุญฺญโณ
วัดบางเบิด
49)
ญาณทีโป
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
50)
มนาโป
วัดบุษยะบรรพต
157 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4