พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
615
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25920
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968261
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุเมโธ
วัดไม้เสียบ
2)
อหึงสโก
วัดบ้านงาม
3)
อตุโล
วัดท้าวโคตร
4)
จิรธมฺโม
วัดจันทร์
5)
ปญฺญาธโร
วัดไทรขาม
6)
โชติวโร
วัดท้าวโคตร
7)
ฐิตเปโม
วัดหน้าพระบรมธาตุ
8)
เตชธมฺโม
วัดพรหมโลก
9)
วรธมฺโม
วัดไตรวิทยาราม
10)
ชยโพธิ
วัดสระเรียง
11)
อินฺทวีโร
วัดดอนอินทนิน
12)
ฐานิโย
วัดต้นไทร
13)
ชยธมฺโม
วัดชายนา
14)
โกวิโท
วัดบ้านงาม
15)
ธมฺมวโร
วัดธาราวดี
16)
โฆสิตธมฺโม
วัดธาตุน้อย
17)
อภิปญฺโญ
วัดหน้าพระลาน
18)
สุขิโต
วัดธาตุน้อย
19)
พุทฺธสโร
วัดเจดีย์
20)
ปญฺญาธมฺโม
วัดยางค้อม
21)
วราสโภ
วัดป่าระกำเหนือ
22)
ปญฺญาทีโป
วัดเสาธง
23)
อาจารสุโภ
วัดสำนักม่วง
24)
ถาวโร
วัดสองพี่น้อง
25)
กิตฺติโสภโณ
วัดบางศาลา
26)
ธมฺมสกฺโก
วัดศิลาล้อน
27)
ปภสฺสโร
วัดโคกสูง
28)
จิตฺตสํวโร
วัดสระ
29)
ฐิตวิมโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
30)
ปญฺญาสโร
วัดหลวงครู
31)
กลฺยาโณ
วัดต้นไทร
32)
สุริโย
วัดธาตุน้อย
33)
สุวฑฺฒโน
วัดสระเรียง
34)
สิวโร
วัดเขมวงศาราม
35)
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
36)
เขมปญฺโญ
วัดสระเรียง
37)
อาทโร
วัดไตรวิทยาราม
38)
ภูริปญฺโญ
วัดยูงทอง
39)
สุจิณฺโณ
วัดกุฏิ
40)
อคฺคธมฺโม
วัดมุขธาราราม
41)
ธมฺมิโก
วัดบางใหญ่
42)
รตนปุรี
วัดกาโห่ใต้
43)
ธมฺมสโร
วัดธาตุน้อย
44)
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
45)
พลธมฺโม
วัดพรหมโลก
46)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านด่าน
47)
โสภณปญฺโญ
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
48)
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
49)
อคฺคธมฺโม
วัดโพธาราม
50)
จิตฺตปาโล
วัดสุชน
212 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4