พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
585
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15310
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027495
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
2)
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
3)
สากยปุตโต
วัดเขาดิน
4)
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
5)
ฐิตสีโล
วัดอินทโชติการาม
6)
รกขิตธมฺโม
วัดเสนาราม
7)
วชิโร
วัดเสนาราม
8)
อภิวฺฑฒโน
วัดบางสาร
9)
กมฺมสุทฺโธ
วัดนากุน
10)
อภโย
วัดยางใหญ่
11)
ชินวโร
วัดชลธาราม
12)
นาถกโร
วัดโสภณติธาราม
13)
สิทฺธิญาโณ
วัดยางใหญ่
14)
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
15)
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
16)
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
17)
เกตุธมฺโม
วัดไทรขาม
17 รายการ / 1 หน้า
1