พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
623
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25928
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968269
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริเมโธ
วัดโภคาจุฑามาตย์
2)
สนฺติกโร
วัดแก้วโกรวราราม
3)
อคฺคปญฺโญ
วัดพานิชรัตนานุกูล
4)
ธมฺมจาโร
วัดโคกยาง
5)
จนฺทโชโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
6)
อนามโย
วัดราษฎร์รังสรรค์
7)
ตปสีโล
วัดเกาะลันตา
8)
ธมฺมสาโร
วัดช่องแบก
9)
กมฺมสุทฺโธ
วัดโภคาจุฑามาตย์
10)
ชยากโร
วัดธรรมาวุธสรณาราม
11)
ฉนฺทโชโต
วัดพรุเตียว
12)
ปญฺญาวโร
วัดคลองท่อม
13)
เขมาสโย
วัดโคกเคี่ยม
14)
อคฺคธมฺโม
วัดเกาะลันตา
15)
กิตฺติวโร
วัดพรุดินนา
16)
นราธิโป
วัดควนสบาย
17)
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
18)
สิริภทฺโท
วัดราษฎร์รังสรรค์
19)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านน้ำขาว
20)
ฐิตวฑฒโน
วัดทุ่งปรือ
21)
เขมจาโร
วัดโคกแซะ
22)
ฐิตสีโล
วัดคลองใหญ่
23)
โอภาโส
วัดราษฎร์รังสรรค์
24)
อนุตฺตโร
วัดแก้วโกรวราราม
25)
ญาณสิทฺโธ
วัดในช่อง
26)
ญาณเมธี
วัดพานิชรัตนานุกูล
27)
วรปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
28)
ญาณปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
29)
กุสลจิตโต
วัดราษฎร์รังสรรค์
30)
อุปกาโร
วัดพานิชรัตนานุกูล
31)
ตนฺติธโร
วัดคลองใหญ่
32)
ญาณสํวโร
วัดในสระ
33)
สมาจารี
วัดเจริญทรวงศ์
34)
ฐิตโสภโณ
วัดกระบี่น้อย
35)
สิริมนุญฺโญ
วัดโภคาจุฑามาตย์
36)
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านตัวอย่าง
37)
อาภสฺสโร
วัดเขาพนม
38)
ฐานิสฺสโร
วัดกระบี่น้อย
39)
อรุโณ
วัดคลองสน
40)
ฐิตสุทฺโธ
วัดธรรมาวุธสรณาราม
41)
กิตฺติโก
วัดที่พักสงฆ์ถ้ำสายชล
41 รายการ / 1 หน้า
1