พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
842
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28792
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075296
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตฺถยุตฺโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
2)
ปิยธมฺโม
วัดถ้ำวารีริน
3)
ญาณธโร
วัดเทพพนม
4)
ปญฺญาวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาต่อ
6)
อตฺถรโต
วัดควนสบาย
7)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเฉลิมพนมเขต
8)
อิทฺธิธโร
วัดคลองท่อม
9)
ขนฺติธมฺโม
วัดคลองท่อม
10)
อนามโย
วัดราษฎร์รังสรรค์
11)
ปทุโม
วัดแก้วโกรวาราม
12)
ตปสีโล
วัดเกาะลันตา
13)
ขนฺติวโร
วัดถ้ำวารีริน
14)
อชิโต
วัดมะม่วงเอน
15)
คุณธมฺโม
วัดแก้วโกรวราราม
16)
สาคโร
วัดบ้านตัวอย่าง
17)
วิสุทฺธสาโร
วัดลำทับ
18)
ญาณวีโร
วัดธรรมาวุธสรณาราม
19)
พลปฺปตฺโต
วัดบางคราม
20)
อภโย
วัดถ้ำวารีริน
21)
โสภณปญฺโญ
วัดราษฎร์รังสรรค์
22)
พลญาโณ
วัดเจริญทรวงศ์
23)
อคฺคปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
24)
อคฺคธมฺโม
วัดเกาะลันตา
25)
สิริภทฺโท
วัดราษฎร์รังสรรค์
26)
ฐานวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
27)
สิริเมโธ
วัดโภคาฑามาตย์
28)
ฐานธมฺโม
วัดถ้ำโกบ
29)
กิตฺติมงฺคโล
วัดเฉลิมพนมเขต
30)
อาทโร
วัดทับปริก
31)
ฐิตญาโณ
วัดธรรมาวุธสรณาราม
32)
อาภสฺสโร
วัดภูมิบรรพต
33)
กุสลจิตโต
วัดราษฎร์รังสรรค์
34)
ฐิตญาโณ
วัดทับปริก
35)
สนฺติกโร
วัดเเก้วโกรวราราม
36)
เขมธมฺโม
วัดคลองพน
37)
สิริมนุญฺโญ
วัดโภคาจุฑามาตย์
38)
อาภสฺสโร
วัดเขาพนม
39)
วรปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
40)
อรุโณ
วัดคลองสน
41)
วิจาโร
วัดโภคาฑามาตย์
42)
ฐานวีโร
วัดคลองท่อม
42 รายการ / 1 หน้า
1