พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดประชุมโยธี
2)
ชาตเมธี
วัดสามัคคีธรรม
3)
ฉนฺทสุโภ
วัดปาโมกข์
4)
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
5)
โชติธมฺโม
วัดชนาธิการาม
6)
ยนฺตสีโล
วัดประชาติการาม
7)
สุภาทโร
วัดสำนักสงฆ์อภัยสมุทร
8)
มุนิวํโส
วัดชนาธิการาม
9)
จิตฺตสํวโร
วัดคมณีเขต
10)
จิรวฑฺฒโน
วัดประชุมโยธี
11)
วิสุทฺโธ
วัดชนาธิการาม
12)
อนงฺคโณ
วัดสราภิมุข
13)
กลฺยาโณ
วัดราษฏร์อุปถัมภ์
14)
ปริปุณฺโณ
วัดชนาธิการาม
15)
เกสโร
วัดนากลาง
16)
เตชวณโณ
วัดสราภิมุข
17)
ภูริจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
18)
ปุสฺสญาโณ
วัดมงคลสถิต
19)
สุหชฺโช
วัดมงคลสุทธาวาส
20)
ธีรวํโส
วัดประชุมโยธี
21)
กตคุโณ
วัดสามัคคีธรรม
22)
ธมฺมวโร
วัดศรีรัตนาราม
23)
ฐิตฺตธมฺโม
วัดนารายณิการาม
24)
ปิยสีโล
วัดคีรีวงก์
25)
อนงฺคโณ
วัดบ้านปลายวา
26)
หิริธมฺโม
วัดมะปริง
27)
อภินฺนโท
วัดประชุมโยธี
28)
ชินกโร
วัดดิตถาราม
29)
พุทฺธรกขิโต
วัดมะปริง
30)
อภิวโร
วัดเหมืองประชาราม
31)
สนฺติกโร
วัดคมณีเขต
32)
อาจาโร
วัดสามัคคีธรรม
33)
กตปุญฺโญ
วัดปากคลอง
34)
หิตจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
35)
สนฺตธมฺโม
วัดนารายณิการาม
35 รายการ / 1 หน้า
1