พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
415
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10623
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022808
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อติภทฺโท
วัดท่าเรือ
2)
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
3)
เปมสีโล
วัดมงคลนิมิตร
4)
ฉนฺทกาโม
วัดเทพกระษัตรี
5)
อธิจิตฺโต
วัดขจรรังสรรค์
6)
ฐานวีโร
วัดเทพวนาราม
7)
เขมนนฺโท
วัดเทพวนาราม
8)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดขจรรังสรรค์
9)
ปภาโส
วัดท่าเรือ
10)
อติวีโร
วัดศรีสุนทร
11)
ถิรจิตโต
วัดเชิงทะเล
12)
อภโย
วัดเชิงทะเล
13)
จนฺทวํโส
วัดวิชิตสังฆาราม
14)
ฐิตสีโล
วัดวิชิตสังคาราม
15)
ปวฑฺฒโน
วัดเทพวนาราม
16)
ปญฺญาคโม
วัดเชิงทะเล
17)
อนุภทฺโท
วัดเทพนิมิตร
18)
สุจิตฺโต
วัดเทพวนาราม
19)
กลฺยาณรโต
วัดลัฏฐิวนาราม
20)
ปนฺนภาโร
วัดมงคลนิมิตร
21)
ชินวโร
วัดเชิงทะเล
22)
คุณากโร
วัดเทพวนาราม
23)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเทพวนาราม
24)
สุนฺทราจาโร
วัดมงคลนิมิตร
25)
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
25 รายการ / 1 หน้า
1