พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1089
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18742
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961083
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดบางหอย
2)
ถาวโร
วัดควนท่าแร่
3)
รตนปญฺโญ
วัดชโลตตมาราม
4)
ปิยวณฺโณ
วัดพระพรหม
5)
อินฺทวณฺโณ/รัตนพันธ์
วัดตาขุน
6)
ภูริวฑฺฒโก
วัดไตรธรรมาราม
7)
ญาณธโร
วัดวิเวกการาม
8)
อภินนฺโท
วัดปราการ
9)
ชยากโร
วัดพัฒนาราม
10)
สุเมธโส
วัดธารน้ำไหล
11)
อาภาธโร
วัดคีรีไพรสณฑ์
12)
อุปสโม
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
13)
อคฺคธมฺโม
วัดอัมพวัน
14)
ฐิตาคโม
วัดพัฒนาราม
15)
ตปสี
วัดกุศลศรัทธาราม
16)
โฆสิโต
วัดคลองตาล
17)
ปุณฺณญาโณ
วัดชยาราม
18)
ภทฺทปญฺโญ
วัดดอนมะลิ
19)
สุจิตฺโต
วัดท้องอ่าว
20)
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
21)
ถาวโร
วัดธัญญาราม
22)
วิมโล
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
23)
กิตติธโร
วัดบางใบไม้
24)
สมาหิโต
วัดพัฒนาราม
25)
อาภากโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
26)
จนฺทสีโล
วัดคลองตาล
27)
ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน
28)
จนฺทโชโต
วัดนาสาร
29)
ชุตินฺธโร
วัดควนท่าแร่
30)
สจฺจญาโณ
วัดพังกาญจน์
31)
ถิรสํวโร
วัดธารน้ำไหล
32)
ธมฺมทินฺโน
วัดดอนมะลิ
33)
ฐิตคุโณ
วัดปราการ
34)
ปสนฺโน
วัดควนท่าแร่
35)
สิริภทฺโท
วัดพระพรหม
36)
อมโร
วัดตรณาราม
37)
วชิรปญฺโญ
วัดหน้าเมือง
38)
สิริธมฺโม
วัดท้องอ่าว
39)
โกวิโท
วัดโสมสิริวัฒนาราม
40)
กิตฺติสาโร
วัดเขาพระอินทร์
41)
พลญาโณ
วัดปราการ
42)
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
43)
กตปุญฺโญ
วัดโพหวาย
44)
ธีรปญฺโญ
วัดควนท่าแร่
45)
ขนฺติโก
วัดวิโรจนาราม
46)
ภาสกโร
วัดกุศลศรัทธาราม
47)
ยสธโร
วัดวาวงก์
48)
สนฺตจิตฺโต
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
49)
เตชปุญฺโญ
วัดควนท่าแร่
50)
-
วัดบางสวรรค์
156 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4