พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
547
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10755
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022940
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
2)
ชยากโร
วัดโพธาวาส
3)
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
4)
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
5)
กตปุญฺโญ
วัดไทร
6)
อุตฺตโม
วัดมะปริง
7)
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
8)
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
9)
สิรินฺธโร
วัดไทร
10)
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
11)
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
12)
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
13)
ญาณิสฺสโร
วัดซอยสิบ
14)
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
15)
อธิปุญโญ
วัดพุทธบูชา
16)
วรกิจโจ
วัดสุนทรนิวาส
17)
ฐิตสีโล
วัดธารวดี
18)
-
วัดสมหวังวนาราม
19)
-
วัดพัฒนาราม
20)
สทฺธาธิโก
วัดสมหวัง
20 รายการ / 1 หน้า
1