พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
615
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25920
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968261
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรวโร
วัดวิชัยคงคารี
2)
หิริธมฺโม
วัดปทุมธาราราม
3)
อาสโภ
วัดที่พักสงฆ์ร่วมพัฒนา
4)
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
5)
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
6)
ปภสฺสโร
วัดตโปทาราม
7)
สุทฺธิญาโณ
วัดตโปทาราม
8)
ปุญฺญาคโม
วัดคงคารี
9)
ภทฺทโก
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
10)
อชิโต
วัดวารีบรรพต
11)
อุทโย
วัดธรรมาวุธาราม
12)
ฉนฺทธมฺโม
วัดวารีบรรพต
13)
ตปสีโล
วัดธรรมาวุธาราม
14)
ฐานรโต
วัดอุปนันทาราม
15)
วรธมฺโม
วัดอุปนันทาราม
16)
ธมฺมิโก
วัดมัชฌิมเขต
17)
มหาภูริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
18)
กตฺกุสโล
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
19)
สิทฺธเทโว
วัดที่พักสงฆ์ช่องกระเทพประสิทธิ์
20)
ลาภโรจโน
วัดอุปนันทาราม
21)
สิริวัณโณ
วัดตโปทาราม
22)
กลฺยาณสิริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
23)
ธนฺวํโส
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
24)
กนฺตวณฺโณ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
25)
มงฺคโล
วัดอุปนันทาราม
26)
ปิยสกฺโก
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
27)
ปภากโร
วัดสำนักสงฆ์ไร่ใน
28)
กิตติสทฺโท
วัดอุปนันทาราม
29)
ธนพลโล
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
30)
ทิวากโร
วัดมัชฌิมเขต
31)
ฐานวโร
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
32)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดอุปนันทาราม
33)
กตปุญฺโญ
วัดธรรมาวุธาราม
34)
อุตฺตมจิตโต
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
35)
ปภาโต
วัดโพธิ์ทอง
36)
วฑฺฒนธมฺโม
วัดธรรมาวุธาราม
37)
ฐานุตฺตโร
วัดจันทาราม
38)
กิตฺติภทฺโท
วัดอุปนันทาราม
39)
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวัน
40)
วินโย
วัดตโปทาราม
41)
อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม
42)
กิตฺติทตฺโต
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
42 รายการ / 1 หน้า
1