พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
1121
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18774
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961115
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สญฺญโม
วัดดอนกุฎี
2)
ธีโร
วัดมณีสพ
3)
ฐิตธมฺโม
วัดคูขุด
4)
สุรสกฺโก
วัดปากคลอง
5)
ทสฺสนธมฺโม
วัดขันเงิน
6)
วราสโย
วัดปากคลอง
7)
ปสุโน
วัดคีรีวงก์(น้ำตก)
8)
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
9)
อตฺตปีโป
วัดถ้ำเขาล้าน
10)
สุจิตฺโต
วัดขันเงิน
11)
อุปสนฺโน
วัดโสมสิริวัฒนารม
12)
จตฺตมโล
วัดราชบูรณารามพระอารามหลวง
13)
ธมฺมวโร
วัดปากน้ำละแม
14)
โฆสวาที
วัดพิชัยธาราม
15)
อาจิตปุญฺโญ
วัดขันเงิน
16)
โชติปญฺโญ
วัดพะงุ้น
17)
กิจฺจสาโร
วัดท่ายางกลาง
18)
เตชวโร
วัดวิเวกการาม
19)
กิตฺติปาโล
วัดหูรอ
20)
สุทฺธิญาโณ
วัดพิชัยธาราม
21)
ธีรวาที
วัดขันเงิน
22)
ทสฺสนีโย
วัดปากน้ำละแม
23)
วุฒิยา
วัดท่ามะปริง
24)
ถาวรธมฺโม
วัดบางลึก
25)
ชยโชติ
วัดดอนทรายแก้ว
26)
อริยราโม
วัดขันเงิน
27)
อคฺคชโย
วัดคีรีวงก์(น้ำตก)
28)
มหาวีโร
วัดเกาะแก้ว
29)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดนาทุ่ง
30)
กตกิจจฺโจ
วัดท่ายางเหนือ
31)
จิตฺตปาโล
วัดราชบูรณารามพระอารามหลวง
32)
วชิรปญฺโญ
วัดโสมสิริวัฒนารม
33)
เตชธโร
วัดโสมสิริวัฒนารม
34)
สิริธมฺโม
วัดปากคลอง
35)
ปวฑฺฒโน
วัดพะงุ้น
36)
วรธมฺโม
วัดแหลมสน
37)
กตปุญฺโญ
วัดแหลมสน
38)
รวิวํโส
วัดถ้ำเขาล้าน
39)
ธวชฺโช
วัดชลธีนิมิตร
40)
เตชปญฺโญ
วัดไทถาวร
41)
กมฺมสุทฺโธ
วัดท่ายางเหนือ
42)
อชิโต
วัดสุบรรณนิมิตร
43)
ขนฺติธมฺโม
วัดแหลมสน
44)
ฐานวุฑโฒ
วัดบ้านโหง
45)
ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี
46)
อชิโน
วัดท่ามะปริง
47)
ตุฏฺฐจิตฺโต
วัดปากน้ำละแม
48)
อภิชาโต
วัดดอนทรายแก้ว
49)
ถาวรธมฺโม
วัดดอนรอบ
50)
-
วัดพระขวาง
72 รายการ / 2 หน้า
1
2