พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
37
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28795
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075299
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตจิตฺโต
วัดควนดอกไม้
2)
สญฺญโม
วัดหน้าค่าย
3)
นิสโภ
วัดทองตุ่มน้อย
4)
สุจิณฺโณ
วัดบางแหวน
5)
ชินวํโส
วัดหาดสำราญ
6)
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
7)
กตปุญฺโญ
วัดชุมพรรังสรรค์
8)
วรธมฺโม
วัดท่าไทร
9)
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
10)
ฐานวโร
วัดเขาสร้อยทอง
11)
ยตฺฐิโก
วัดวังใหม่
12)
สุจิตฺโต
วัดน้ำผุด
13)
นิติสาโร
วัดครน
14)
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
15)
ธมฺมพโล
วัดแหลมปอ
16)
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
17)
ฐานธมฺโม
วัดปากคลอง
18)
สนฺติถโร
วัดปากคลอง
19)
วราสโย
วัดหัวกรูด
20)
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
21)
ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ
22)
อตฺตทีโป
วัดชุมพรรังสรรค์
23)
เตชปญฺโญ
วัดคอเตี้ย
24)
โชติวํโส
-
25)
กิตฺติวุฒโฑ
วัดสุวรรณาราราม
26)
จตฺตมโล
วัดเขาปูน
27)
ตปสีโล
วัดวิสัยนรรพต
28)
รกฺขิตสีโล
วัดวิภาวดีวราราม
29)
สารเมธี
วัดจันทราวาส
30)
ญาณเมธี
วัดช่องรอ
31)
สุเมธโส
วัดน้ำรอบ
32)
โชติปญโญ
วัดพะงุ้น
33)
กิจฺจสาโร
วัดท่ายางกลาง
34)
เตชวโร
-
35)
กิตฺติปาโล
วัดหูรอ
36)
ธีรวาที
วัดท่าโพธิ์
37)
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนแค
38)
ฐานธมฺโม
วัดท่ามะปริง
39)
จตฺตภโย
วัดท่ายางกลาง
40)
ทสฺสนีโย
วัดควนดอกไม้
41)
ถาวรธมฺโม
วัดบางลึก
42)
ชยโชติ
วัดดอนทรายแก้ว
43)
อริยราโม
วัดขันเงิน
44)
อคฺคชโย
วัดคีรีวงก์
45)
มหาวีโร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
46)
ปญฺญาวโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
47)
กตกิจฺโจ
วัดท่ายางเหนือ
48)
จิตตปาโล
-
49)
จิตตฺปาโล
วัดมุจลินทาราม
50)
วรธมฺโม
วัดหนองบัว
90 รายการ / 2 หน้า
1
2