พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
2)
สุนทโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
3)
มหาปุญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม
4)
สุภาจาโร
วัดเกาะรี
5)
สุปญฺโญ
วัดจงโก
6)
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองจาน
7)
พุทฺธสโร
วัดถ้ำตะเพียนทอง
8)
รุจิตธมฺโม
วัดท่าโขลง
9)
พุทฺธญาโณ
วัดสิงห์คูยาง
10)
ฐิตสีโล
วัดสามัคคีธรรม
11)
อินฺทวณฺโณ
วัดวังจั่น
12)
รตนญาโณ
วัดพุน้อย
13)
พลญาโณ
วัดพุน้อย
14)
อุตฺตโร
วัดดงพลับ
15)
อคฺคธมฺโม
วัดวาปีอัมพาราม
16)
อนาลโย
วัดโป่งแค
17)
กตปุญฺโญ
วัดสิงห์ทอง
18)
สมฺมาปญฺโญ
วัดพัฒนาธรรมาราม
19)
กตคุโณ
วัดพุน้อย
20)
ปภสฺสโร
วัดไผ่แตร
21)
ฐานิโย
วัดคุ้งท่าเลา
22)
จนฺทสาโร
วัดหนองบัวหิ่ง
23)
จารุวณฺโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
24)
กิตฺติสาโร
วัดโคกสำโรง
25)
ปิยสีโล
วัดร่มจำปาวนาราม
26)
ชวโน
วัดสวนสวรรค์
27)
กิตฺติสาโร
วัดวังใต้
28)
อภิชาโต
วัดโพธิ์งาม
29)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองนางาม
30)
สิริธโร
วัดหัวเขา
31)
ปญฺญาสาโร
วัดหนองแก
32)
ฐานวโร
วัดเขาราบกุตราช
33)
อนามโย
วัดเชียงงาสง่างาม
34)
ปิยธมฺโม
วัดบางกะพี้ใหญ่
35)
กตคุโณ
วัดหินปักเหนือ
36)
ธมฺมิโก
วัดหนองกระเบียน
37)
ชลปญฺโญ
วัดโป่งยอ
38)
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์ธานี
39)
ฉนฺทธมฺโม
วัดอุ่โศกทรงธรรม
40)
ญาณวโร
วัดเขาสมโภชน์
41)
สิริธมฺโม
วัดสิงห์คูยาง
42)
สมาจาโร
วัดท่าหลวง
43)
อชิโต
วัดสำราญ
44)
สุทฺธาโส
วัดกลางสว่างอารมณ์
45)
ปญฺญาธโร
วัดหนองปลิง
46)
สุรตโน
วัดเขาสมโภชน์
47)
อภินนฺโท
วัดหนองปลิง
48)
สุริยปญฺโญ
วัดโคกสุข
49)
ปญฺญาวโร
วัดบางกะพี้ใหญ่
50)
สํวุฑฺโฒ
วัดหนองทรายขาว
187 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4