พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
590
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25895
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968236
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุปญฺโญ
วัดจงโก
2)
วชิรญาโณ
วัดหนองปลาไหล
3)
เตชธมฺโม
วัดสุทธาวาส
4)
ปริปุณฺโณ
วัดลำนารายณ์
5)
รตนวณฺโณ
วัดวรรณวราราม
6)
มหาญาโณ
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
7)
อินฺทวณฺโณ
วัดวังจั่น
8)
จกฺกวโร
วัดมณีศรีโสภณ
9)
อภิญาโณ
วัดสายห้วยแก้ว
10)
จนฺทสาโร
วัดมะขามเฒ่า
11)
ธมฺมจกฺโก
วัดมหาสอน
12)
จนฺทสาโร
วัดหนองบัวหิ่ง
13)
อินฺทปญฺโญ
วัดบ้านทราย
14)
จารุวณฺโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
15)
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
16)
กิตฺติสาโร
วัดโคกสำโรง
17)
ฐิตมโน
วัดไทรย้อย
18)
ฐานทินฺโน
วัดพัฒนาราม
19)
จิตฺตปญฺโญ
วัดหนองปล้อง
20)
ปญฺญาสาโร
วัดหนองแก
21)
เขมกาโม
วัดหนองเมือง
22)
ขนฺติโก
วัดโพนทอง
23)
อนงฺคโณ
วัดศรีประชาราม
24)
กตสาโร
วัดหนองน้ำทิพย์
25)
ธมฺมิโก
วัดหนองกระเบียน
26)
ชลปญฺโญ
วัดโป่งยอ
27)
สิริธมฺโม
วัดสิงห์คูยาง
28)
สุเมธโส
วัดเชียงงาสง่างาม
29)
อชิโต
วัดหัวช้าง
30)
สุทฺธาโส
วัดกลางสว่างอารมณ์
31)
สุริยปญฺโญ
วัดโคกสุข
32)
จิตฺตปุญโญ
วัดจงโก
33)
กตสาโร
วัดราชบรรทม
34)
สุจิณฺโณ
วัดลำนารายณ์
35)
ติกฺขปญฺโญ
วัดมหาสอน
36)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านหมี่ใหญ่
37)
กนฺตสาโร
วัดเขาตำบล
38)
รตนญาโณ
วัดลำนารายณ์
39)
อคฺคธมฺโม
วัดมหาสอน
40)
โกวิโท
วัดวังจั่น
41)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดชอนขุด
42)
ปนนฺทจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
43)
กตธมฺโม
วัดเขาลังพัฒนา
44)
ธมฺมจาโร
วัดมหาสอน
45)
กตฺตธมฺโม
วัดลิ้นทอง
46)
ฉนฺทชาโต
วัดสิงห์คูยาง
47)
สุจิตฺโต
วัดหนองรี
48)
สุกฺขสมฺปนฺโน
วัดกลางสว่างอารมณ์
49)
กิตฺติปญฺโญ
วัดพัฒนาธรรมาราม
50)
อนาลโย
วัดห้วยนา
147 รายการ / 3 หน้า
1
2
3