พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
1082
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18735
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961076
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสโร
วัดวังปริง
2)
ชยรตโน
วัดคูขุด
3)
ขนฺติธมฺโม
วัดชะลอน
4)
จิตฺตสุโภ
วัดพิกุล
5)
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
6)
สนฺตจิตฺโต
วัดประตูเขียน
7)
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
8)
อภิชโย
วัดจะทิงพระ
9)
วิสุทธิญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง
10)
วิมโล
วัดส.บ้านคลองช้าง
11)
ปิยธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
12)
มหาวิริโย
วัดควนลัง
13)
โชติญาโณ
วัดวาส
14)
อคฺคจิตฺโต
วัดควนเนียง
15)
เชฏฺฐจาโร
วัดโคกเหรียง
16)
สคารโว
วัดประตูไชย
17)
เขมงฺกโร
วัดกอบกุลรัตนาราม
18)
มหาปุญฺโญ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
19)
อกิญฺจโน
วัดควนลัง
20)
มหาวิริโย
วัดสำนักสงฆ์เกาะบก
21)
อภิชาโต
วัดบ่อประดู่
22)
อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส
23)
สนฺตมโน
วัดพังตรี
24)
อภโย
วัดทุ่งโตนด
25)
อนุวฑฺฒโน
วัดปะโอ
26)
อนนฺตวิริโย
วัดชัยมงคล
27)
อตฺถกาโม
วัดสะบ้าย้อย
28)
อธิวฑฺฒโน
วัดชะลอน
29)
ฐานิสฺสโร
วัดพระบาท
30)
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
31)
กิตฺติวณฺโณ
วัดพรหมประดิษฐ์
32)
อาทโร
วัดศาลาหลวงบน
33)
โชติโก
วัดมะขามคลาน
34)
สิทฺธิเมธี
วัดโคกเหรียง
35)
ปริสุทฺโธ
วัดท่าหยี
36)
โอภาโส
วัดโรงวาส
37)
อภิปุญฺโญ
วัดบ่อประดู่
38)
อคฺครโต
วัดเลียบ
39)
ปญญาทีโป
วัดขนุน
40)
ธมฺมธโร
วัดปัจจันตาราม
41)
สนฺตมโน
วัดแหลมหาด
42)
สนฺตจิตฺโต
วัดท่าคุระ
43)
ญาณทีโป
วัดโคกเหรียง
44)
จนฺทโชโต
วัดปัจจันตาราม
45)
สุจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
46)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดท่าข้าม
47)
เขมสนฺติโก
วัดจะทิ้งพระ
48)
-
วัดใหญ่
49)
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
50)
ถิรจิตฺโต
วัดศาลาหลวงล่าง
184 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4