พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
37
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11231
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023416
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิปญฺโญ
วัดโลการาม
2)
สนฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
3)
ญาณวํโส
วัดธรรมโฆษณ์
4)
จกฺกวโร
วัดหนองหอย
5)
โชติปญฺโญ
วัดตางหน
6)
ปริปุณฺณสีโล
วัดเขาน้อย
7)
ปุริมโน
วัดอรุณดาราราม
8)
ฉนฺทสุโภ
วัดสถิตย์ชลธาร
9)
ปิยธมฺโม
วัดสถิตชลธาร
10)
อคฺคธมฺโม
วัดเขาน้อย
11)
ธิรธมฺโม
วัดเปรมศรัทธา
12)
เตชปญฺโญ
วัดธรรมโฆษณ์
13)
ขนฺติโก
วัดประตูไชย
14)
ฐิตปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
15)
โกวิโท
วัดปะโอ
16)
ขนฺติโก
วัดอรุณดาราราม
17)
กตปุญโญ
วัดหนองหอย
18)
ปสนฺโน
วัดบ่อทรัพย์
19)
อตฺถวาที
วัดธรรมโฆษณ์
20)
ติสฺสวงฺโส
วัดบ่อทรายเจริญธรรม
21)
อนุวฑฺฒโน
วัดปะโอ
22)
กตปญฺโญ
วัดอรุณดาราราม
23)
เตชธมฺโม
วัดบ่อสระ
24)
ปญฺญาวุโธ
วัดสุวรรณคีรี
25)
เมตฺตจิตโต
วัดสลักป่าใหม่
26)
ชาตฺวณฺโณ
วัดห้วยพุด
27)
ปญญาทีโป
วัดขนุน
28)
กิตฺติสาโร
วัดวาส
29)
สุวณฺโณ
วัดประตูเขียน
29 รายการ / 1 หน้า
1