พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
1095
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18748
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961089
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตจิตฺโต
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
2)
ชยาภินนฺโท
วัดทุ่งนางแก้ว
3)
อภโย
วัดทุ่งขมิ้น
4)
กิตฺติวณฺโณ
วัดชมภูนิมิตร
5)
สุจิตฺโต
วัดควนกาหลง
6)
สญฺญโม
วัดบ้านเหนือคลอง
7)
สิริจนฺโท
วัดนิคมพัฒนาราม
8)
โอภาโส
วัดทุ่งทะนาน
9)
สมจิตฺโต
วัดชนาธิปเฉลิม
10)
ติสฺสโร
วัดส.ถ้ำพุทธคีรี
11)
สมจิตฺโต
วัดปาล์มพัฒนา
12)
วิสุทฺโธ
วัดชนาธิปเฉลิม
13)
กิตติปญฺโญ
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
14)
อิทฺธิญาโณ
วัดปาล์มพัฒนาราม
15)
วิชโย
วัดวังผาสามามัคคี
16)
ธมฺมจาโร
วัดวังผาสามัคคี
17)
ฐิตคุโณ
วัดควนกาหลง
18)
วิมโล
วัดสวนเทศ
19)
ธมฺมวํโส
วัดวังผาสามัคคี
20)
วิจิตฺโต
วัดวังผาสามามัคคี
21)
ญาณวโร
วัดทุ่งทะนาน
22)
จิรธมฺโม
วัดส.ถ้ำพุทธคีรี
23)
พรหมญาโณ
วัดบ้านเหนือคลอง
24)
สิริปุญโญ
วัดทุ่งนางแก้ว
25)
สมาหิโต
วัดทุ่งขมิ้น
26)
ปุญฺญถาวโร
วัดชนาธิปเฉลิม
27)
ปญฺญาสาโร
วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
28)
ขนฺติโก
วัดทุ่งนางแก้ว
29)
ถิรสทฺโธ
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
30)
สทฺทธมฺโม
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
31)
กิตฺติญาโณ
วัดทุ่งนางแก้ว
32)
กิตฺติปญฺโญ
วัดวังผาสามามัคคี
33)
ธมฺมธโร
วัดชมภูนิมิตร
34)
กตปุญฺโญ
วัดปากบารา
35)
สุวโร
วัดวังผาสามัคคี
36)
โชติปญฺโญ
วัดชนาธิปเฉลิม
37)
-
วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
38)
-
วัดปากบารา
39)
กตคุโณ
วัดวังผาสามามัคคี
39 รายการ / 1 หน้า
1