พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตเปโม
วัดทุ่งนางแก้ว
2)
อาภากโร
วัดทุ่งขมิ้น
3)
สุมโณ
วัดวังผาสามามัคคี
4)
สมจิตฺโต
วัดสวนเทศ
5)
ถิรสทฺโธ
วัดป่าแก่บ่อหิน
6)
สิริวฑฺฒโก
วัดชนาธิปเฉลิม
7)
ปภสฺสโร
วัดนิคมพัฒนาราม
8)
วชิรเมธี
วัดดุลยาราม
9)
วรญาโณ
วัดทุ่งนางแก้ว
10)
สมาหิโต
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
11)
สัญฺญโม
วัดทุ่งขมิ้น
12)
ภูริปญฺโญ
วัดพิทักษ์คลองขุด
13)
ปญฺญาทีโป
วัดควนกาหลง
14)
ขนฺติโก
วัดอุไดพัฒนาวาส
15)
กตธมฺโม
วัดควนกาหลง
16)
ชยธมฺโม
วัดหน้าเมืองสตูล
17)
ขนฺติธมฺโม
วัดวังผาสามามัคคี
18)
กิตติญาโณ
วัดทุ่งนางแก้ว
19)
ฐิติคุโณ
วัดชนาธิปเฉลิม
20)
พุทธิสาโร
วัดมงคลมิ่งเมือง
21)
กนฺตสีโล
วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
22)
โพธิธมฺโม
วัดชนาธิปเฉลิม
23)
จิรธมฺโม
วัดทุ่งขมิ้น
24)
ธมฺมธโร
วัดชมภูนิมิตร
25)
วฑฒโน
วัดปากบารา
26)
สุวโจ
วัดกุมภีลบรรพต
26 รายการ / 1 หน้า
1