พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
608
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25913
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968254
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปนฺนภาโร
วัดคลองมวน
2)
จนฺทโก
วัดศรีรัตนาราม
3)
จารุวณฺโณ
วัดน้ำผุดใต้
4)
จิตธมฺโม
วัดควนธานี
5)
อุตฺตธมฺโม
วัดประสิทธิชัย
6)
ปรกฺกโม
วัดตรังคภูมิพุทธวาส
7)
อภิพโล
วัดกุฏยาราม
8)
สาโม
วัดตรังคภูมิพุทธวาส
9)
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งหลวง
10)
สุรสกฺโก
วัดธรรมาราม
11)
สิทฺธิวํโส
วัดกะพังสุรินทร์
12)
สุวณฺโณ
วัดน้ำผุดเหนือ
13)
ชาคโร
วัดกะพังสุรินทร์
14)
อริยสีโล
วัดเจริญร่มเมือง
15)
อมโร
วัดกะช่องเปี่ยมราษฏร์
16)
อภิชาโต
วัดทุ่งยาว
17)
อธิจิตฺโต
วัดราษฎร์รังสรรค์
18)
อภิลาโส
วัดตรังคภูมิพุทธวาส
19)
ญาเณสี
วัดพระงาม
20)
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
21)
วรสจฺจชาตา
วัดกะพังสุรินทร์
22)
วิชฺชาธโร
วัดกระพังสุรินทร์
23)
โอภาโส
วัดนิโครธาราม
24)
หิริธมฺโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
25)
มหาคมฺภีโร
วัดกะพังสุรินทร์
26)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
27)
กิตฺติปาโล
วัดนิโครธาราม
28)
วชิรเมธี
วัดกะพังสุรินทร์
29)
ชยานนฺโท
วัดกะพังสุรินทร์
30)
รตโน
วัดกะพังสุรินทร์
31)
ชินวโร
วัดกะพังสุรินทร์
32)
อารทฺธวิริโย
วัดควนปริงวนาราม
33)
ธมฺมนนฺโท
วัดประสิทธิชัย
34)
สปฺปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
35)
ชินวํโส
วัดย่านซื่อ
36)
ธมฺมปาโล
วัดอัมพวัน
37)
จิตฺตปญฺโญ
วัดคีรีวิหาร
38)
วิชฺชาธโร
วัดนิกรรังสฤษฎ์
39)
ถิรญาโณ
วัดศรีรัตนาราม
40)
ถาวโร
วัดพระงาม
41)
พุทฺธสโร
วัดทุ่งหลวง
42)
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
43)
อินฺทโชโต
วัดย่านซื่อ
44)
ฐานฺธมฺโม
วัดกาญจนบริรักษ์
45)
จนฺทสุทฺโธ
วัดคีรีวิหาร
46)
ธมฺมสโร
วัดบ้านในปง
47)
จิรธมฺโม
วัดหัวเขา
48)
เตชพโล
วัดเขาห้วยแห้ง
49)
จนฺทโก
วัดศรีรัตนาราม
50)
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
55 รายการ / 2 หน้า
1
2