พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
92
วันนี้
1245
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19696
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100190
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
2)
โอภาโส
วัดสาริการาม
3)
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
4)
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
5)
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
6)
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
7)
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
8)
ถาวรธมฺโม
วัดนานอน
9)
วิสุทธสีโล
วัดควนปริงวนาราม
10)
อภิพโล
วัดไทรงาม
11)
อภินนฺโท
วัดพระงาม
12)
วิชฺชาธโร
วัดกะพังสุรินทร์
13)
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
14)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
15)
จิตฺตปญฺโญ
วัดตันติยาภิรมย์
16)
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
17)
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
18)
ปิยจิตโต
วัดนานอน
19)
สุเมธโส
วัดทุ่งหวัง
20)
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
21)
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
22)
ณฏฺฐพโล
วัดนิคมประทีป
23)
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
24)
อาสโภ
วัดควนปริงวนาราม
25)
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
26)
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
27)
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
28)
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
29)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
29 รายการ / 1 หน้า
1