พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
813
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23473
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103967
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
2)
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
3)
วิชฺชาธโร
วัดกะพังสุรินทร์
4)
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
5)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
6)
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
7)
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
8)
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
9)
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
10)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
10 รายการ / 1 หน้า
1