พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
936
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19440
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995638
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดควนกรวด
2)
เตชธมฺโม
วัดพังกิ่ง
3)
โกวิโท
วัดบ้านสวน
4)
ติสฺสโร
วัดพังกิ่ง
5)
สุธมฺโม
วัดดอนประดู่
6)
-
วัดสุภาษิตาราม
7)
รตินฺธโร
วัดแจ้ง
8)
สุวณฺโณ
วัดลานแชะ
9)
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
10)
ปภาธโร
วัดแตระพัฒนาราม
11)
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
12)
สหชฺโช
วัดโหล๊ะจันกระ
13)
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
14)
อุตฺตมฒฺโม
วัดศุภศาสตราราม
15)
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
16)
อชิโต
วัดควนปริง
17)
กิตติปาโล
วัดจรณาราม
18)
กิตฺติปญฺโญ
วัดคลองใหญ่
19)
สนฺติสุโข
วัดควนอินทรนิมิตร
20)
คุคฺตสีโล
วัดท่าโกวนาราม
21)
กิตฺติปาโล
วัดสุวรรณวิชัย
22)
ธนปญโญ
วัดเขาเจียก
23)
โชติธมฺโม
วัดหัวควนตก
24)
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
25)
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
26)
เตชปุญโญ
วัดดอนศาลา
27)
ธมมาวุโธ
วัดนาท่อม
28)
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
29)
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
30)
สุขกาโม
วัดตะโหมด
31)
ตปสีโล
วัดลานช้าง
32)
อนุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
33)
จนฺทวณโณ
วัดโคกมะม่วง
34)
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
35)
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
36)
นรินฺโท
วัดป่าลิไลยก์
37)
ปญฺญาธโร
วัดนาท่อม
38)
คุณวีโร
วัดธรรมประยูร
39)
ปิยาจาโร
วัดนาปะขอ
40)
อุปสนฺโต
วัดโตนด
41)
ฐิตสีโล
วัดภูผาภิมุข
42)
ฐานุตฺตโร
วัดป่าลิไลยก์
43)
-
วัดคูหาสวรรค์
44)
จนทโชโต
วัดป่าตอ
45)
ธมฺมสาโร
วัดสมหวัง
46)
จิรธมฺโม
วัดเกาะยาง
47)
สหปุญโญ
วัดปากพะยูน
48)
เตชสีโล
วัดสมหวัง
49)
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
50)
ญาณวโร
วัดไทรงาม
72 รายการ / 2 หน้า
1
2