พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
1218
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19669
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100163
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชธมฺโม
วัดลอน
2)
ยสธโร
วัดยางงาม
3)
ชยวุฑฺโฒ
วัดห้วยแตน
4)
โอภาโส
วัดลอน
5)
โกวิโท
วัดบ้านสวน
6)
รตินธโร
วัดควนฝาละมี
7)
ปวโร
วัดท่าลาด
8)
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
9)
ปญฺญาธโร
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
10)
จนฺทวํโส
วัดโพธิญาณวราราม
11)
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
12)
โชติโก
วัดพิกุลทอง
13)
สุภาโว
วัดหัวหมอน
14)
อชิโต
วัดควนปริง
15)
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านพลู
16)
ธนาคโม
วัดทะเลน้อย
17)
วิสารโท
วัดโพธาวาส
18)
ติสฺสโร
วัดไทรพอน
19)
สุวณฺโณ
วัดลานแซะ
20)
ธนภทฺโท
วัดโดนคลาน
21)
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
22)
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
23)
ชุตินธโร
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
24)
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
25)
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
26)
ติกขวีโร
วัดทุ่งยาว
27)
อนาลโย
วัดไร่เหนือ
28)
กิตติโก
วัดอัมพวนาราม
29)
วรชโย
วัดภูเขาทอง
30)
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
31)
สุขกาโม
วัดตะโหมด
32)
ฐิตวณฺโณ
วัดบ้านสวน
33)
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
34)
สุจิตฺโต
วัดนาท่อม
35)
จนฺทวณโณ
วัดคูหาสวรรค์
36)
ชวนปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
37)
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
38)
ชินวํโส
วัดนาปะขอ
39)
จตฺตมโล
วัดวิหารเบิก
40)
ภูริญาโณ
วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์
41)
พุทธวํโส
วัดท่านางพรหม
42)
ปญฺญาธโร
วัดธาราสถิต
43)
รตนกมโล
วัดไร่เหนือ
44)
สุทธิญาโณ
วัดเกาะขันธาวาส
45)
จิตญาโณ
วัดปุณณาวาส
46)
เตชปุญฺโญ
วัดดอนศาลา
47)
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
48)
ญาณวีโร
วัดควนแพรกหา
49)
ธมฺมสาโร
วัดสมหวัง
50)
ญาณวโร
วัดไทรงาม
85 รายการ / 2 หน้า
1
2