พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
432
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26780
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002978
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชธมฺโม
ลอน
2)
ยสธโร
ยางงาม
3)
ชยวุฑฺโฒ
ห้วยแตน
4)
โอภาโส
ลอน
5)
โกวิโท
บ้านสวน
6)
รตินธโร
ควนฝาละมี
7)
ปวโร
ท่าลาด
8)
จารุสกฺโก
ท่าลาด
9)
ปญฺญาธโร
พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
10)
จนฺทวํโส
โพธิญาณวราราม
11)
ธมฺมาวุโธ
นาท่อม
12)
โชติโก
พิกุลทอง
13)
สุภาโว
หัวหมอน
14)
อชิโต
ควนปริง
15)
กิตฺติภทฺโท
บ้านพลู
16)
ธนาคโม
ทะเลน้อย
17)
วิสารโท
โพธาวาส
18)
ติสฺสโร
ไทรพอน
19)
สุวณฺโณ
ลานแซะ
20)
ธนภทฺโท
โดนคลาน
21)
กนฺตสุโภ
ดอนศาลา
22)
ถาวโร
ทุ่งลาน
23)
ชุตินธโร
เที่ยงธรรมวนาราม
24)
วรญาโณ
เขาเจียก
25)
ฐานุตฺตโร
พิกุลทอง
26)
ติกขวีโร
ทุ่งยาว
27)
อนาลโย
ไร่เหนือ
28)
กิตติโก
อัมพวนาราม
29)
วรชโย
ภูเขาทอง
30)
วรธมฺโม
ป่าลิไลยก์
31)
สุขกาโม
ตะโหมด
32)
ฐิตวณฺโณ
บ้านสวน
33)
อนนฺโต
เขาเจียก
34)
สุจิตฺโต
นาท่อม
35)
จนฺทวณโณ
คูหาสวรรค์
36)
ชวนปญฺโญ
อัมพวนาราม
37)
ปญฺญาธโร
คูหาสวรรค์
38)
ชินวํโส
นาปะขอ
39)
จตฺตมโล
วิหารเบิก
40)
ภูริญาโณ
บ่อพระโสภณประชาสรรค์
41)
พุทธวํโส
ท่านางพรหม
42)
ปญฺญาธโร
ธาราสถิต
43)
รตนกมโล
ไร่เหนือ
44)
สุทธิญาโณ
เกาะขันธาวาส
45)
จิตญาโณ
ปุณณาวาส
46)
เตชปุญฺโญ
ดอนศาลา
47)
อธิปฺปญฺโญ
ตำนาน
48)
ญาณวีโร
ควนแพรกหา
49)
ธมฺมสาโร
สมหวัง
50)
ญาณวโร
ไทรงาม
85 รายการ / 2 หน้า
1
2