พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
936
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19440
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995638
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดควนกรวด
2)
โกวิโท
วัดบ้านสวน
3)
รตินฺธโร
วัดแจ้ง
4)
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
5)
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
6)
สนฺติสุโข
วัดควนอินทรนิมิตร
7)
ธนปญโญ
วัดเขาเจียก
8)
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
9)
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
10)
ธมมาวุโธ
วัดนาท่อม
11)
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
12)
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
13)
จนฺทวณโณ
วัดโคกมะม่วง
14)
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
15)
นรินฺโท
วัดป่าลิไลยก์
16)
ปญฺญาธโร
วัดนาท่อม
17)
ฐิตสีโล
วัดภูผาภิมุข
18)
ฐานุตฺตโร
วัดป่าลิไลยก์
19)
-
วัดคูหาสวรรค์
20)
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
21)
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
22)
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
23)
-
วัดศาลาไม้ไผ่
24)
-
วัดควนแร่
25)
-
วัดบ้านสวน
26)
กมมสุทโธ
วัดอัมพวนาราม
27)
กนฺตสีโล
วัดนิโครธาราม
28)
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
28 รายการ / 1 หน้า
1