พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
2)
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
3)
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
4)
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
5)
รตนโชโต
วัดนาประดู่
6)
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
7)
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
8)
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
9)
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
10)
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
11)
อินฺทวีโร
วัดบุพพนิมิต
12)
ฐิติญาโณ
วัดป่าศรี
13)
กตสาโร
วัดบุพพนิมิต
14)
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
15)
อตฺถกาโม
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
16)
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
17)
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
18)
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
19)
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
20)
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
21)
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
22)
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
23)
อภโย
วัดมหันตคาม
24)
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
25)
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
26)
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
27)
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
28)
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
29)
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
30)
อคฺครโต
วัดนพวงศาราม
31)
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
32)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
33)
ธีรธมฺโม
วัดประจันตคาม
34)
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
35)
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
36)
ฐานทตฺโต
วัดป่าสวย
37)
ฐานวโร
วัดโรงวาส
38)
-
วัดสันติการาม
39)
สุภาโว
วัดหงสาราม
40)
-
วัดภมรคติวัน
41)
-
วัดบูรพาราม
42)
-
วัดบุพพนิมิต
43)
-
วัดตานีนรสโมสร
44)
-
วัดควนน้อย
45)
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
46)
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
47)
นนฺทิโย
วัดโคกสมานประชาราม
48)
อาทโร
วัดหลักเมือง
49)
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
50)
-
วัดโพธาราม
58 รายการ / 2 หน้า
1
2