พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
596
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25901
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968242
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติโก
วัดควนน้อย
2)
รตนโชโต
วัดนาประดู่
3)
อุฏฐาโน
วัดคลองช้าง
4)
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดสารวัน
6)
เตชปญฺโญ
วัดมะกรูด
7)
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
8)
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
9)
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
10)
อรุโณ
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
11)
เตชวโร
วัดป่าศรี
12)
ทีปธมฺโม
วัดวักอรัญวาสิการาม
13)
จารุวณฺโณ
วัดที่พักสงฆ์เตราะปลิง
14)
โสภโณ
วัดราษฎร์บูรณะ
15)
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
16)
โฆสธมฺโม
วัดบูรพาราม
17)
อนุวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
18)
อนาลโย
วัดราษฎร์บูรณะ
19)
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
20)
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
21)
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
22)
ชินมานโว
วัดราษฎร์บูรณะ
23)
ภูริทตฺติโย
วัดราษฎร์บูรณะ
24)
ภูริปญฺโญ
วัดมะกรูด
25)
อริยวฺโส
วัดราษฎร์บูรณะ
26)
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
27)
ชาครธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
28)
จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์บูรณะ
29)
ปญฺญาวุโธ
วัดตานีนรสโมสร
30)
อาภานนฺโท
วัดราษฎร์บูรณะ
31)
มนุญโญ
วัดศรีมหาโพธิ์
32)
เตชปญฺโญ
วัดมะกรูด
33)
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
34)
มหพฺพโล
วัดโบกขรณี
35)
ธีรธมฺโม
วัดประจันทคาม
36)
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
37)
ฐานวโร
วัดโรงวาส
38)
สปญฺโญ
วัดสันติการาม
39)
สุภาโว
วัดที่พักสงฆ์แหลมนก
40)
โชติลาโภ
วัดนพวงศาราม
41)
อริโย
วัดป่าสวย
42)
สุภทฺโท
วัดภมรคติวัน
43)
จารุวณฺโณ
วัดบุพพนิมิต
44)
กิจฺจสาโร
วัดควนน้อย
45)
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
46)
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
47)
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
48)
สุวิชาโน
วัดโพธาราม
49)
ฐิตวโร
วัดนพวงศาราม
50)
จตฺตสลฺโล
วัดสุวรรณากร
56 รายการ / 2 หน้า
1
2