พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
902
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9921
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
2)
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
3)
รตนโชโต
วัดนาประดู่
4)
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
5)
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
6)
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
7)
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
8)
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
9)
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
10)
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
11)
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
12)
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
13)
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
14)
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
15)
ฐานวโร
วัดโรงวาส
16)
-
วัดภมรคติวัน
17)
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
18)
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
18 รายการ / 1 หน้า
1