พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1094
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18747
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961088
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วิชิโต
วัดถ้ำทะลุ
2)
ยโสธโร
วัดตาพะเยา
3)
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
4)
ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม
5)
จกฺกภโว
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
6)
สุทฺธิปภาโส
วัดวาลุการาม
7)
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
8)
จิรวฑฺฒโน
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
9)
สุมโน
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
10)
กิตฺติภทฺโท
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
11)
ทีปธมฺโม
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
12)
สิริธมฺโม
วัดเขาบันนังกระแจะ
13)
กวิวํโส
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
14)
โชติปัญโญ
วัดเมืองยะลา
15)
เขมานนฺโท
วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง
16)
โชวติโร
วัดตลิ่งชัน
17)
ปุญฺญเสวี
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
18)
จุลฺลนาโค
วัดคูหาภิมุข
19)
ถิรธมฺโม
วัดยะหาประชาราม
20)
ปสุโต
วัดเฉลิมนิคม
21)
มงฺคโล
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
22)
ภทฺทโก
วัดสุนทรประชาราม
23)
ปุญฺญจิตโต
วัดธารโต
24)
ปภากโร
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
25)
ปุสฺสวโร
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
26)
กลฺยาโณ
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
26 รายการ / 1 หน้า
1