พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
1112
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18765
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทโชโต
วัดลีนานนท์
2)
สิริมงฺคโล
วัดสำนักสงฆ์ราษฎร์บำรุงธรรม
3)
มงฺคลิโก
วัดคันธาริการาม
4)
อิทธิเตโช
วัดเกษมประทีป
5)
ปญฺญาธโร
วัดเจาะไอร้องธรรมาราม
6)
อคฺคธมฺโม
วัดนภาราม
7)
ปภสฺสโร
วัดปริมังคลาวาส
8)
อจโล
วัดพิกุลทอง
9)
อนาลโย
วัดโคกมะม่วง
10)
สุภทฺโท
วัดชัยรัตนาราม
11)
ฐิตเปโม
วัดชลธาราวาส
12)
ขนฺติธโร
วัดพนาสณฑ์
13)
หาสปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
14)
กิจฺจกาโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
15)
คนฺถสีโล
วัดชลเฉลิมเขต
16)
พรหมฺสโร
วัดลีนานนท์
17)
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
18)
ปิยสีโล
วัดทองดีประชาราม
19)
จนฺทโสภโณ
วัดหิรัญวดี
20)
ชยธมฺโม
วัดชลธาราสิงเห
21)
วรมิตฺโต
วัดชลธาราวาส
22)
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
23)
สญฺญโต
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
24)
สมวํโส
วัดบางนรา
25)
มณิจนฺโท
วัดราษฎร์สโมสร
26)
จิตฺตปญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง
27)
ฐานวโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
28)
จนฺทูปโม
วัดชลธาราวาส
29)
ปมุตฺโต
วัดประชุมชลธารา
30)
ฉนฺทกาโร
วัดโคกโก
31)
ฉนฺทธมฺโม
วัดลีนานนท์
32)
วรปญฺโญ
วัดตันหยงมัส
33)
อริยวํโส
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
34)
ชินวโร
วัดเวฬุวัน
35)
ปุญฺญโชโต
วัดตันหยงมัส
36)
ปิยจาโร
วัดพระพุทธ
37)
ติสฺสํโส
วัดบางขุนทอง
38)
ธมฺมกาโม
วัดสวนธรรม
39)
นนฺทวีโร
วัดสำนักสงฆ์ป่าต้นทุเรียน
40)
สิริจนฺโท
วัดประชุมชลธารา
41)
ขนฺติธโร
วัดประชุมชลธารา
42)
-
วัดทรายขาว
43)
คุณวโร
วัดบุณณาราม
44)
ยติกโร
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
45)
เตชวโร
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
46)
ปสนฺโน
วัดประชุมชลธารา
47)
อธิปญฺโญ
วัดหิรัญวดี
48)
จนฺทวํโส
วัดรัตนานุภาพ
49)
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
50)
ฐิตเมโธ
วัดทรายขาว
52 รายการ / 2 หน้า
1
2