พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
842
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28792
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075296
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยาจาโร
วัดไพโรจน์ประชาราม
2)
จารุวณฺโณ
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
3)
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
4)
ติกฺขวีโร
วัดหิรัญวดี
5)
มงฺคลิโก
วัดคันธาริการาม
6)
อิทธิเตโช
วัดที่พักสงฆ์โคกชุมบก
7)
ปริมุตฺโต
วัดชัยรัตนาราม
8)
อจโล
วัดพิกุลทอง
9)
อนาลโย
วัดโคกมะม่วง
10)
ธมฺมโชโต
วัดสวนธรรม
11)
ขนฺติธโร
วัดตันติการาม
12)
สุภทฺโท
วัดประดิษฐ์บุปผา
13)
วรปญฺโญ
วัดตันหยงมัส
14)
กิจฺจกาโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
15)
สุวิมโล
วัดโคกเคียน
16)
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
17)
จนฺทโสภโณ
วัดเขาเข็มทอง
18)
อติโรจโน
วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
19)
สนฺติกุโล
วัดสุวรรณบรรพต
20)
พุทธฺสโร
วัดประชุมชลธารา
21)
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
22)
สมวํโส
วัดบางนรา
23)
จิตฺตปญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง
24)
ปยุตฺโต
วัดบุณณาราม
25)
ฐานวโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
26)
อรุโน
วัดโคกมะม่วง
27)
ปมุตฺโต
วัดโก-ลกเทพวิมล
28)
ธีรปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
29)
คุณวฑฺฒโน
วัดศรีสาคร
30)
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกเคียน
31)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
32)
-
วัดเวฬุวัน
33)
-
วัดตันหยงมัส
34)
-
วัดพระพุทธ
35)
-
วัดบางขุนทอง
36)
-
วัดสวนธรรม
37)
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
38)
ขนฺติธโร
วัดประดิษฐ์บุปผา
39)
-
วัดนภาราม
40)
-
วัดทรายขาว
41)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
42)
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
43)
-
วัดเจาะไอร้องธรรมาราม
44)
อิสฺสรญาโณ
วัดไพโรจน์ประชาราม
45)
ปสนฺโน
วัดประชุมชลธารา
46)
อธิปญฺโญ
วัดเขานาคา
47)
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
48)
มณิจนฺโท
วัดศรีสาคร
48 รายการ / 1 หน้า
1