พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
618
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25923
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภินนฺโท
วัดเทพนิมิตบังบด
2)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
3)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
4)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
5)
ฐิตธมฺโม
วัดศรีพัฒนา
6)
ปุณฺณญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
7)
นริสฺสโร
วัดสว่างมีชัย
8)
ธมฺมธโร
วัดสำราญธรรมคุณ
9)
กิตติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
10)
อุเทโณ
วัดป่าสมพรธรรมทาน
11)
สุทธิญาโณ
วัดสว่างชำนาญธรรมคุณ
12)
ปญฺญาวชิโร
วัดแสงอุทัยรัตนาราม
13)
ธมฺมทินโน
วัดบำรุงราษฏร์
14)
อคฺคปญฺโญ
วัดเลไลย์นภาราม
15)
อภิปุญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยศรี
16)
ชาคโร
วัดศรีสุพลวนาราม
17)
ญาณธโร
วัดถ้ำศรีวิลัย
18)
วรปญฺโญ
วัดบ้านกกแดงใต้
19)
สีลธโร
วัดโนนสง่าเจริญธรรม
20)
สุธมฺโม
วัดสุทธาวิลัย
21)
สํวโร
วัดศรีสว่าง
22)
จารุวํโส
วัดสันติสุขธรรมคุณ
23)
สุจิตฺโต
วัดคลองคูหา
24)
วรธมฺโม
วัดใหม่พัฒนาภิบาล
25)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
26)
กิตฺติญาโณ
วัดวิเวกธรรมาราม
27)
ธีรสาโร
วัดโพธิ์ชัย
28)
เขมจาโร
วัดพิกุลทองพรพนม
29)
ปมุตฺโต
วัดอัมพวัน
30)
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
31)
สุภกิจฺโจ
วัดถ้ำศรีชมภู
32)
จารุวํโส
วัดพัฒนา
33)
ปญฺญาธโร
วัดโนนบุญมี
34)
คุณวีโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
35)
ติกฺขปญฺโญ
วัดท่ากกแดงใต้
36)
อารยธมฺโม
วัดศิริมงคลวนาราม
37)
สุเมธี
วัดสว่างวารี
38)
กนฺตสีโล
วัดป่าโนนสา
39)
เตชพโล
วัดเทพนิมิตวนาราม
40)
สุเมโธ
วัดนันทนารามมงคล
41)
เตชวโร
วัดท่ากกแดงใต้
42)
จนฺทสาโร
วัดสุวรรณาราม
43)
อาทโร
วัดสว่างมีชัย
44)
ขนฺติธโร
วัดศรีสุมณฑารักษ์
45)
นนทะพา
วัดอรัญวิเวก
46)
ธนฺเมธี
วัดโนนสุวรรณ์
47)
อินฺทวีโร
วัดบ้านดอนก่อ
48)
ฐิตมโน
วัดศรีบุญเรือง
49)
เขมจิตฺโต
วัดอรัญญาณี
50)
กนฺตธมฺโม
วัดทรายทอง
121 รายการ / 3 หน้า
1
2
3