พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
440
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8271
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020456
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
2)
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
3)
วรธมฺโม
วัดใหม่พัฒนาภิบาล
4)
ตปสีโล
วัดสันติธรรม
5)
เตชวโร
วัดท่ากกแดงใต้
6)
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
7)
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
8)
กนฺตธมฺโม
วัดทรายทอง
9)
สิริธมฺโม
วัดเซกาเจติยาราม
10)
นรินฺโท
วัดโนนสวรรค์
11)
จิตปุญโญ
วัดธรรมาธิปไตย
12)
ธมโมตโร
วัดโนนสวรรค์
13)
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
14)
ปญญาธโร
วัดศิริมงคลวนาราม
15)
ถิรญาโณ
วัดท่ากกแดงใต้
16)
มาลยฺโย
วัดบ้านชุมสามัคคี
17)
ติกฺขวีโร
วัดศรีพนา
18)
อินฺทสโร
วัดศรีธาตุ
19)
ปุญญาทีโป
วัดท่ากกแดงใต้
20)
ติกขปัญโญ
วัดท่ากกแดงใต้
21)
วรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
22)
อธิจิตโต
วัดท่ากกแดงใต้
23)
กตธมฺโม
วัดป่าจันทอง
24)
กตปุญฺโญ
วัดโพนสว่าง
25)
อินฺทวีโร
วัดบ้านดอนก่อ
26)
มหาวิริโย
วัดเสรีไทยธรรมทาน
27)
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
28)
สิริจนฺโท
วัดศรีธาตุ
29)
ชาคโร
วัดป่าแสงจันทร์
29 รายการ / 1 หน้า
1